Konkurs ofert - upowszechnianie kultury fizycznej w gminie Nowy Korczyn

2017-01-11 19:29:25 Aktualności

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie wykonywania realizacji zadania publicznego w zakresie: UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W GMINIE NOWY KORCZYN W ROKU 2017

WÓJT  GMINY  NOWY  KORCZYN
28-136 Nowy Korczyn
ul. Krakowska 1
tel. 41 23 45 405
 
   na podstawie art.13 w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( Dz. U. z 2016r. poz.1817 tekst  jedn. ) oraz na podstawie uchwały Nr XV/97/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 02 marca  2016r.  w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nowy Korczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2018.
 
ogłasza otwarty konkurs ofert  
na powierzenie   wykonania realizacji zadania publicznego w zakresie:
 
UPOWSZECHNIANIE  KULTURY  FIZYCZNEJ
W  GMINIE  NOWY KORCZYN  W  ROKU  2017

 
Rodzaj zadania
 
1. "Organizacja działań mających na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej wśród  młodzieży i dorosłych".
 
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania 65 000 zł.
 
Zasady przyznawania dotacji
 
1. Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 1817  tekst jedn.)
2. Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego  i o  wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.1817 tekst jedn.).
3. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
4. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania zostaną określone w umowie zawartej po rozstrzygnięciu konkursu pomiędzy stronami, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia  2016r.w sprawie  wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji umów publicznych  oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz.1300).
 
Termin i warunki realizacji zadań
 
Realizacja zadań nastąpi w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017r.
 
Warunki realizacji zadań
 
1.  Celem zadania jest powierzenie realizacji zadań własnych gminy związanych ze wsparciem i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu.
2.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie oferty zgodnej ze wzorem określonym w  Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r  w sprawie    wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji umów publicznych  oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz.U. z 2016r.  poz.1300). 
Druk oferty jest dostępny na stronach internetowych www.nowykorczyn.pl lub w pokoju Nr. 4. w Urzędzie Gminy Nowy Korczyn.
3.   Ofertę należy  złożyć w kopercie opisanej odpowiednim tytułem zadania:
    " Oferta realizacji zadania publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej  na  terenie  Gminy Nowy Korczyn  w 2017 roku ".
4.  Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
5.  W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana konieczne jest dokonanie korekty kosztorysu.
6.  Organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego  i o  wolontariacie (Dz. U. z 2016r.  poz.1817 tekst  jedn.), są zobowiązane do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania oraz wydatków związanych z jego realizacją.
7.  Złożenie oferty  nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
8.  Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Wójtem Gminy Nowy Korczyn  a  podmiotem  uprawnionym, według  wzoru  określonego  w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji umów publicznych  oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2016r.  poz.1300).
9.  Podmiot dotowany,  po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji umów publicznych  oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz.U. z 2016r. poz.1300).
10.   Dodatkowe informacje na temat warunków możliwości uzyskania dotacji można otrzymać w Urzędzie Gminy ul. Krakowska 1.  lub  pod   tel. 41/2345415
 
Termin składania ofert
 
Oferty wg. wzoru określonego w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r  w sprawie wzorów ofert  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji umów publicznych  oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań   (Dz.U. z 2016r.  poz. 1300) należy  składać  w nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia  6  luty 2017r.  do  godz. 10.00, do Urzędu Gminy w Nowym Korczynie  I  piętro  pokój  Nr. 5 (sekretariat).
W przypadku przesyłki listowej decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Nowy Korczyn.
 
Tryb stosowany przy wyborze oferty.
 
1.  Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni po upływie terminu składania ofert.
2.  Opiniowania złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Nowy Korczyn.
3.  Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Wójt Gminy Nowy Korczyn po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
 
Kryteria stosowane przy wyborze ofert.
 
1. Możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego  i o  wolontariacie (Dz. U. z 2016r.  poz.1817 tekst  jedn.);
2.  Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3.  Jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego  i o  wolontariacie (Dz. U. z 2016r.  poz.1817 tekst  jedn.)będą realizować zadanie publiczne;
4.  Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego  i o  wolontariacie (Dz. U. z 2016r.  poz.1817 tekst  jedn.), które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 
Termin dokonania wyboru ofert.
 
Zespół opiniujący w terminie do 7 dni od ostatecznego składania ofert złoży Wójtowi Gminy Nowy Korczyn zaopiniowane oferty, w celu podjęcia przez Wójta decyzji co do podpisania umów oraz wysokości dofinansowania ofert na realizację poszczególnych zadań.
Rozstrzygnięcie konkursu  zostanie podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  Nowy  Korczyn ul. Krakowska 1.  na  tablicy ogłoszeń.
 
Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2016 oraz  wysokość  dotacji przekazanych  organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa  w  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego  i  o  wolontariacie ( Dz. U. z 2016r.  poz.1817 tekst jedn.)
 
1)  Klub Sportowy "WISŁA" w Nowym  Korczynie - 65 000 zł
"Realizacja  zadania  publicznego w zakresie kultury fizycznej  i  sportu   na  terenie Gminy  Nowy  Korczyn, obejmujący: popularyzowanie  gry w piłkę nożną  wśród dzieci  i  młodzieży, szkolenie, współzawodnictwo, udział w rozgrywkach piłkarskich na  szczeblu  lokalnym  i  regionalnym  ze  szczególnym  uwzględnieniem drużyn młodzieżowych,  zakup odzieży,  obuwia  i  sprzętu do uprawiania  sportu  oraz utrzymanie  stadionu  sportowego w Nowym Korczynie".
 
2)  Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Wisła"  - 7 000 zł "Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży z   terenu Gminy Nowy Korczyn".

Zobacz również: