OBWIESZCZENIE - Znak:GKB-7639/3/09

2009-01-21 22:07:44 Aktualności

W sprawie przebudowy kompleksu stadionowego, rozbudowie budynku muszli koncertowej o zespół szatniowo -administracyjny wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej w Nowym Korczynie

Nowy Korczyn,2009- 01-15

Znak:GKB-7639/3/09
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art.21 ust.2 pkt.9,art. 33 ust.1 pkt.2 i pkt.7, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,poz.1227)

Wójt Gminy w Nowym Korczynie

Podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczony został wniosek Urzędu Gminy w Nowym Korczynie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie kompleksu stadionowego, rozbudowie budynku muszli koncertowej o zespół szatniowo -administracyjny wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej w Nowym Korczynie na działkach nr ewid. 1180/1,1179,1178, 1177,1176,1175 .
Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP tut. urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Nowym Korczynie

Z wnioskiem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w  Nowym Korczynie
pokój nr 11, w godzinach urzędowania, a także składać uwagi i wnioski w sprawie.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art. 10 kpa, do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

 

Wójt Gminy
inż. Wiktor Kwas

Zobacz również: