Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

2017-02-14 13:29:14 Aktualności

Nieruchomość rolna położona w miejscowości Parchocin

Nowy Korczyn, 14.02.2017r.

OGŁOSZENIE O  PRZETARGU

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2016.2147 ze zm.), oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 ze zm.), Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza  przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

Nieruchomość rolna położona w miejscowości Parchocin

Przetarg odbędzie się  w dniu 20.03.2017 roku, o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn. Wadium należy wpłacić w  pieniądzu do dnia 15.03.2017 roku. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 234/2 obręb Parchocin o powierzchni 0,3096 ha . Uchwałą  Nr XXII/150/2016 z dnia 28 listopada 2016r. Rada Gminy w Nowym Korczynie wyraziła zgodę na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości  w drodze przetargowej.

Urząd Gminy w Nowym Korczynie nie posiada uchwalonego m.p.z.p. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Korczyn działka posiada następujące przeznaczenie – obszary koncentracji zabudowy wielofunkcyjnej, w tym drobnych usług. W ewidencji gruntów wykazana jako rolna. Uzbrojenie: brak, w sąsiedztwie dostępne uzbrojenie: energia elektryczna, wodociąg.

Cena wywoławcza netto: 6 892 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote). Wadium 600,00 zł. (sześćset złotych) na konto Urzędu Gminy w Nowym Korczynie: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Nowym Korczynie nr 45 8493 0004 0139 0200 0231 0010.

Postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przypadku gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2016.1061 ze zm. ) do dnia zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy, chyba że zajdą przewidziane ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Wylicytowana w przetargu cena nie podlega rozłożeniu na raty.

Bliższych informacji udziela Krzysztof Wojtaś – tel. 41 234 54 34 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8: 00 do 14:00.

                                                         

Zobacz również: