OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Z DNIA 24.07.2006r.

2006-07-24 11:46:16 Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art.19 ust. 2 pkt. 4a, art.31, art.32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami)

WÓJT GMINY NOWY KORCZYN Znak:GKB.7639-02/2006 Nowy Korczyn, 2006-07-24 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art.19 ust. 2 pkt. 4a, art.31, art.32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) Wójt Gminy Nowy Korczyn Podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczony został wniosek w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zmierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie stacji telefonii komórkowej „Korczyn Nr 5271” zlokalizowanej na działce nr ewid. 152/2 w miejscowości Ucisków, gm. Nowy Korczyn, na wniosek SOLVER E. KWIOTKOWSKI, J. DZIEKOŃSKI spółka jawna w Gliwicach, ul. Bałtycka 88, działającej z upoważnienia Polskiej Telefonii Komórkowej „CENTERTEL” Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10a. Uwagi i wnioski dot. w/w inwestycji można składać w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie pokój nr 11. WÓJT GMINY mgr inż. Janusz Gajda

Zobacz również: