POSTANOWIENIE Znak:GKB-7639/4/09

2009-06-10 22:43:31 Aktualności

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) oraz § 3 ust.1 pkt 56) Rozporządzenia Rady Ministrów Ministrów dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz.2573, z późn. zm.) w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z siedzibą w Starym Korczynie postanawiam odstąpić od nałożenia na inwestora –Związek Międzygminny „NIDA 2000” z siedzibą w Starym Korczynie– obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:budowie wodociągu tranzytowego na odcinku Nowy Korczyn – Solec Zdrój na działkach o nr ew:

Nowy Korczyn, 2009-06-01

 

Znak:GKB-7639/4/09

 

POSTANOWIENIE

 

            Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) oraz § 3 ust.1 pkt 56) Rozporządzenia Rady Ministrów Ministrów dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz.2573, z późn. zm.) w związku z  art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z siedzibą w Starym Korczynie

 

postanawiam

 

odstąpić od nałożenia na inwestora –Związek Międzygminny „NIDA  2000” z siedzibą w Starym Korczynie– obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:budowie wodociągu tranzytowego na odcinku Nowy Korczyn – Solec Zdrój na działkach o nr ew:

 

Obręb  NOWY KORCZYN jedn. ewid. Nowy Korczyn

Działki nr ewid. 770, 1496, 1017, 1014, 1008, 1010, 775, 1865, 774, 773, 772, 771, 765, 695/2, 768, 1981, 739, 1904, 720, 763, 762, 756, 754, 753, 705, 751, 750, 749, 747, 745, 743, 741, 734, 733, 731, 724, 722, 718, 716, 714, 713, 711, 684, 709, 708, 707, 706, 704, 701, 698, 697, 696, 693, 694, 692, 691, 675, 689, 688, 687, 686, 685, 683, 681, 680, 679, 678, 677, 676, 674, 673, 432, 434, 499, 1980, 226, 672, 1898

Obręb   GROTNIKI DUŻE jedn. ewid. Nowy Korczyn

Działki nr ewid. 166, 21/4, 22, 40, 43, 44, 28, 29, 30, 31, 32, 186, 33, 34, 188, 35, 36, 37, 189, 38, 190, 39, 20

Obręb   GROTNIKI MAŁE jedn. ewid. Nowy Korczyn

Działki nr ewid. 275, 280, 136, 110, 111, 24, 22, 301, 83/1, 81, 82, 80, 79, 78, 77, 76, 73, 72, 71, 70, 75, 74, 69, 68, 29, 25, 23, 21

Obręb   GÓRNOWOLA jedn. ewid. Nowy Korczyn

Działki nr ewid.11, 22, 17, 21,16, 8

Obręb     ZAGÓRZANY jedn. ewid. Solec Zdrój

Działki nr ewid. 119/1, 504, 110, 80/2, 302, 119/2, 293/1, 292/2, 291/3, 290/4, 290/1, 344, 286/1, 285/1, 283, 281/2, 111, 104, 144, 128/1, 120

Obręb   SOLEC-ZDRÓJ jedn. ewid. Solec Zdrój

Działki nr ewid. 144/684, 140/683, 679/1, 678, 583/1

 

Uzasadnienie

 

Inwestor wnioskiem z dnia 05.01.2009r. (data wpływu 06.01.2009r.) zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

Wnioskowana inwestycja, stosownie do § 3 ust.1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów              z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz .U. nr 257, poz. 2573 z późn. zmianami), zaliczona jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu ustalany jest w drodze postanowienia przez organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uzyskano opinię starosty Buskiego (organu właściwego ds. ochrony środowiska ) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego .

 

W przedłożonych opiniach w sprawie potrzeby i zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (opinia Starosty Buskiego zawarta w postanowieniu znak:RLO-7634/6/09 z dnia 2009-03-30 i opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku Zdroju znak:SE-4470/5/09 z dnia 2009-01-27                    

Stwierdzono, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

 

W przeprowadzonej analizie uwzględniono :

 

1.) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

 

projektowane przedsięwzięcie obejmuje budowę sieci wodociągowej tranzytowej z rur PE na odcinku Nowy Korczyn – Solec Zdrój. Sieć będzie zasilana z istniejącego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Starym Korczynie. Długość projektowanej sieci wodociągowej z rur PE o przewidywalnych parametrach: średnicy 400,355 lub 315, mm, długości  ~10,7 km .                                                                                                                                                      Wnioskodawca przewiduje zastosowanie rozwiązań organizacyjnych i technologicznych mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko , m.in.

zastosowanie wykopów wąsko- przestrzennych szalowanych co przyczyni się do znacznego zmniejszenia zajęcia na czas budowy terenów przyległych. Ewentualne odwodnienie terenów będzie krótkotrwałe tj. na czas niezbędny do ułożenia rurociągów. Warstwa humusu zostanie zdeponowana na zwałowisku i przywrócona  po zakończeniu prac montażowych i po zasypaniu wykopu.. Zastosowanie  rur z kołnierzem ochronnym eliminuje konieczność stosowania podsypki i zasypki rurociągu piaskiem, dzięki czemu grunt z wykopu niemal w całości trafia na pierwotne miejsce. Brak podsypki i zasypki piaskowej nie powoduje efektu meliorowania terenów przyległych do inwestycji.

Dla potrzeb projektowanej inwestycji nie przewiduje się zużycia wody.

 

 

2.) usytuowanie przedsięwzięcia

 

Projektowana sieć wodociągowa wraz z przyłączami jest obiektem liniowym i jako taka nie zajmuje powierzchni.

Projektowana sieć jest obiektem podziemnym, zlokalizowanym na działkach prywatnych i gminnych, a także w pasach drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Działki prywatne użytkowane są rolniczo oraz występują zadrzewienia i zakrzaczenia. Część działek jest odłogowanych. Jezdnie dróg są utwardzone kamieniem lub o nawierzchni bitumicznej.

Sieć wodociągowa wykonana będzie z rur PE łączonych metodą zgrzewania, która zapewnia pełną szczelność. Ciśnienie robocze do 10 atm.

Zastosowane materiały do budowy wodociągu są przyjazne dla środowiska i mają atesty potwierdzające ich przydatność.

 

Trasę sieci dostosowano do:

- istniejącej zabudowy

- uzbrojenia terenu: podziemnego i naziemnego;

 

 

3.) rodzaj i skala możliwego oddziaływania na środowisko

 

Przedsięwzięcie nie będzie powodować zagrożenia wystąpienia poważnych awarii i nie

będzie oddziaływać transgranicznie na żaden z elementów środowiska. Nie występuje na obszarach wodno-błotnych, górskich..

 

Realizację inwestycji przewidziano w jednym wariancie. Na etapie ustalania trasy przebiegu kanalizacji analizowano różne opcje lokalizacji sieci. Ostatecznie trasę dostosowano do rzeźby terenu, istniejącej zabudowy i uzbrojenia w sposób optymalny zapewniający realizację założonego celu inwestycji przy jak najmniejszej ingerencji w środowisko.

Realizacja projektowanego wodociągu nie pogorszy stanu środowiska i nie będzie uciążliwa dla otoczenia oraz nie spowoduje żadnych ujemnych zjawisk.

Inwestycja ta wpłynie na wzrost atrakcyjności terenu, podniesie standard życia mieszkańców, zapewni dostawę wody wymaganej jakości na potrzeby miasta uzdrowiskowego oraz całej gminy Solec-Zdrój.

 

Realizacja projektowanej sieci wodociągowej nie spowoduje wprowadzenia do środowiska jakichkolwiek substancji lub energii mogących pogorszyć jej stan.

 

Na odcinku około 500 m planowana inwestycja prowadzona będzie wzdłuż granicy obszaru NATURA 2000 PLH26003 Ostoja Nidziańska pokrywającym się z  PLB26001 Dolina Nidy.

 

Od granicy sołectw Grotniki Duże i Grotniki Małe trasa wodociągu na długości ok. 1,2 km przebiega wzdłuż granicy planowanego obszaru NATURA 2000 Ostoja Szaniecka. Na terenie sołectwa Górnowola trasa wodociągu przecina drogę powiatową nr 0128T Piasek Wielki – Raj i dalej drogą polną kieruje się w stronę miejscowości Zagorzany. Przy drodze tej trasa wodociągu na odcinku ok. 0,4 km ponownie przebiega wzdłuż granicy planowanego obszaru NATURA 2000 Ostoja Szaniecka. Następnie omija wieś Zagorzany od północno-zachodniej strony przechodząc przez tereny użytkowane rolniczo (pola uprawne), dochodzi do drogi polnej, gdzie na odcinku ok. 0,3 km ponownie przebiega wzdłuż granicy planowanego obszaru NATURA 2000 Ostoja Szaniecka, przecina drogę powiatową nr 0097T Solec-Zdrój – Ostrowce i leśną drogą dobiega do Solca-Zdroju.

W wyrażonej na piśmie opinii z dnia 20.05.2009r.znak: ROŚ-26-W00.II-6613/2-81/09/kk -Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził, że planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na obszar chroniony Natura 2000.

 

 

Po przeprowadzeniu analizy specyfiki planowanego przedsięwzięcia we wszystkich aspektach środowiskowych , orzeczono jak  w sentencji .

 

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

 

O t r z y m u j e:

 

1. Związek Międzygminny „Nida 2000”

    Stary Korczyn, 28-136  Nowy Korczyn

2. Urząd Gminy w Solcu Zdroju z prośbą                                                                                           o powiadomienie stron w drodze obwieszczenia

w trybie  art. 74 ust.3 ustawy o udostępnieniu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art.49 Kpa.

3. Urząd Gminy w/m poprzez ogłoszenie na stronie BIP Urzędu

oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu i w sołectwach.

 

  a /a                                                                                                          

Zobacz również: