Ogłoszenie

2020-11-30 08:13:03 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowy Korczyn na 2021 rok”.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 11 grudnia 2020 r. pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie /w przypadku przesyłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego/, pocztą elektroniczną na adres: a.nowak@nowykorczyn.pl za pomocą formularza konsultacyjnego, który stanowi załącznik do ogłoszenia. Termin trwania konsultacji: 30 listopada 2020 r. - 11 grudnia 2020 r.

Do pobrania:
  >> ogłoszenie o konsultacjach
  >> projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok
  >>
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowy Korczyn na 2021 rok
  >> plan finansowy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
  >> formularz konsultacyjny

 

Zobacz również: