URM_Rok 2020

Wersja do druku

URM_Rok 2020

Załączone pliki:

URM_IX_82_2020
(URM_IX_82_2020.pdf - 1379.1 KB) Data publikacji: 2020-03-26 14:55:36 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2020 rok

URM_IX_83_2020
(URM_IX_83_2020.pdf - 3540.271 KB) Data publikacji: 2020-03-26 14:56:17 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020 - 2035

URM_IX_84_2020
(URM_IX_84_2020.pdf - 185.576 KB) Data publikacji: 2020-03-26 14:56:51 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowy Korczyn

URM_IX_85_2020
(URM_IX_85_2020.pdf - 1646.138 KB) Data publikacji: 2020-03-26 14:57:25 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Nowy Korczyn

URM_IX_86_2020
(URM_IX_86_2020.pdf - 440.383 KB) Data publikacji: 2020-03-26 14:57:52 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie

URM_IX_87_2020
(URM_IX_87_2020.pdf - 181.837 KB) Data publikacji: 2020-03-26 14:58:30 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowy Korczyn w roku szkolnym 2019/2020

URM_IX_88_2020
(URM_IX_88_2020.pdf - 190.417 KB) Data publikacji: 2020-03-26 14:59:19 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych, schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

URM_X_89_2020
(URM_X_89_2020.pdf - 1051.626 KB) Data publikacji: 2020-03-26 14:59:50 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2020 rok

URM_X_90_2020
(URM_X_90_2020.pdf - 3263.279 KB) Data publikacji: 2020-03-26 15:00:39 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2035

URM_X_91_2020
(URM_X_91_2020.pdf - 267.754 KB) Data publikacji: 2020-03-26 15:01:07 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Czarkowy

URM_X_92_2020
(URM_X_92_2020.pdf - 179.142 KB) Data publikacji: 2020-03-26 15:01:37 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie odmowy wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

URM_X_93_2020
(URM_X_93_2020.pdf - 1521.215 KB) Data publikacji: 2020-03-26 15:02:12 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Nowym Korczynie na 2020 rok

URM_X_94_2020
(URM_X_94_2020.pdf - 543.087 KB) Data publikacji: 2020-03-26 15:02:38 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowy Korczyn na 2020 rok

URM_X_95_2020
(URM_X_95_2020.pdf - 190.816 KB) Data publikacji: 2020-03-26 15:03:12 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury

URM_XI_96_2020
(URM_XI_96_2020.pdf - 965.377 KB) Data publikacji: 2020-07-14 14:48:22 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2020 rok

URM_XI_97_2020
(URM_XI_97_2020.pdf - 3525.654 KB) Data publikacji: 2020-07-14 14:49:06 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2035

URM_XII_98_2020
(URM_XII_98_2020.pdf - 97.511 KB) Data publikacji: 2020-07-14 14:49:49 Redaktor: Administrator
URM_XII_99_2020
(URM_XII_99_2020.pdf - 172.408 KB) Data publikacji: 2020-07-14 14:51:58 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2019 rok

URM_XII_100_2020
(URM_XII_100_2020.pdf - 173.41 KB) Data publikacji: 2020-07-14 14:53:26 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z wykonania budżetu za 2019 rok

URM_XII_101_2020
(URM_XII_101_2020.pdf - 529.933 KB) Data publikacji: 2020-07-15 10:07:18 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie za 2019 rok

URM_XII_102_2020
(URM_XII_102_2020.pdf - 961.014 KB) Data publikacji: 2020-07-15 10:08:36 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2020 rok

URM_XII_103_2020
(URM_XII_103_2020.pdf - 3529.076 KB) Data publikacji: 2020-07-15 10:09:38 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2035

URM_XII_104_2020
(URM_XII_104_2020.pdf - 178.928 KB) Data publikacji: 2020-07-15 10:10:21 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmieniająca uchwałę Nr V/60/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie

URM_XII_105_2020
(URM_XII_105_2020.pdf - 186.629 KB) Data publikacji: 2020-07-15 10:11:18 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie

URM_XII_106_2020
(URM_XII_106_2020.pdf - 307.409 KB) Data publikacji: 2020-07-15 10:12:10 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w drodze przetargu

URM_XII_107_2020
(URM_XII_107_2020.pdf - 608.142 KB) Data publikacji: 2020-07-15 10:12:49 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze przetargu

URM_XII_108_2020
(URM_XII_108_2020.pdf - 197.251 KB) Data publikacji: 2020-07-15 10:14:02 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

URM_XII_109_2020
(URM_XII_109_2020.pdf - 726.379 KB) Data publikacji: 2020-07-15 10:15:27 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Nowy Korczyn na lata 2020 – 2025

URM_XIII_110_2020
(URM_XIII_110_2020.pdf - 1141.89 KB) Data publikacji: 2020-09-01 08:09:52 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2020 rok

URM_XIII_111_2020
(URM_XIII_111_2020.pdf - 3349.827 KB) Data publikacji: 2020-09-01 08:20:33 Redaktor: Marzena Sadowska

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2035

URM_XIII_112_2020
(URM_XIII_112_2020.pdf - 301.494 KB) Data publikacji: 2020-09-01 08:21:40 Redaktor: Marzena Sadowska

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze bezprzetargowej

URM_XIII_113_2020
(URM_XIII_113_2020.pdf - 177.758 KB) Data publikacji: 2020-09-01 08:22:26 Redaktor: Marzena Sadowska

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej w drodze bezprzetargowej

URM_XIII_114_2020
(URM_XIII_114_2020.pdf - 455.174 KB) Data publikacji: 2020-09-01 08:23:45 Redaktor: Marzena Sadowska

Opis: w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Korczyn

URM_XIII_115_2020
(URM_XIII_115_2020.pdf - 353.882 KB) Data publikacji: 2020-09-01 08:24:53 Redaktor: Marzena Sadowska

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Nowy Korczyn prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowy Korczyn stanowiącej działkę nr ewid. 954

URM_XIV_116_2020
(URM_XIV_116_2020.pdf - 178.173 KB) Data publikacji: 2020-09-08 09:46:07 Redaktor: Marzena Sadowska

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie postępowania bezprzetargowego w najem gabinetu lekarskiego w Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie

URM_XIV_117_2020
(URM_XIV_117_2020.pdf - 180.545 KB) Data publikacji: 2020-09-08 09:48:50 Redaktor: Marzena Sadowska

Opis: w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowy Korczyn w roku szkolnym 2020/2021

URM_XV_118_2020
(URM_XV_118_2020.pdf - 199.985 KB) Data publikacji: 2020-10-20 10:13:16 Redaktor: Marzena Sadowska

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr L/268/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie powierzenia Spółce: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

URM_XV_119_2020
(URM_XV_119_2020.pdf - 123.322 KB) Data publikacji: 2020-10-20 10:22:02 Redaktor: Marzena Sadowska

Opis: zmieniająca uchwałę Nr X/95/2020 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury

URM_XV_120_2020
(URM_XV_120_2020.pdf - 253.169 KB) Data publikacji: 2020-10-20 10:23:43 Redaktor: Marzena Sadowska

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości i obrębie Ucisków

URM_XVI_121_2020
(URM_XVI_121_2020.pdf - 953.528 KB) Data publikacji: 2020-12-18 14:56:00 Redaktor: Marzena Sadowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2020 rok

URM_XVI_122_2020
(URM_XVI_122_2020.pdf - 3610.718 KB) Data publikacji: 2020-12-18 14:57:54 Redaktor: Marzena Sadowska

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2035

URM_XVI_123_2020
(URM_XVI_123_2020.pdf - 817.902 KB) Data publikacji: 2020-12-18 14:58:49 Redaktor: Marzena Sadowska

Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2021

URM_XVI_124_2020
(URM_XVI_124_2020.pdf - 188.846 KB) Data publikacji: 2020-12-18 15:00:14 Redaktor: Marzena Sadowska

Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2021 r.

URM_XVI_125_2020
(URM_XVI_125_2020.pdf - 111.867 KB) Data publikacji: 2020-12-18 15:00:56 Redaktor: Marzena Sadowska

Opis: w sprawie podjęcia inicjatywy nadania imienia Wincentego Witosa nowo budowanemu mostowi na rzece Wiśle

URM_XVI_127_2020
(URM_XVI_127_2020.pdf - 480.549 KB) Data publikacji: 2020-12-18 15:02:25 Redaktor: Marzena Sadowska

Opis: w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nowy Korczyn

URM_XVI_128_2020
(URM_XVI_128_2020.pdf - 434.489 KB) Data publikacji: 2020-12-18 15:03:22 Redaktor: Marzena Sadowska

Opis: w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

URM_XVI_129_2020
(URM_XVI_129_2020.pdf - 528.318 KB) Data publikacji: 2020-12-18 15:04:27 Redaktor: Marzena Sadowska

Opis: zmieniająca uchwałę nr VIII/79/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

URM_XVII_130_2020
(URM_XVII_130_2020.pdf - 3609.588 KB) Data publikacji: 2021-01-07 08:09:36 Redaktor: Marzena Sadowska

Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2032

URM_XVII_131_2020
(URM_XVII_131_2020.pdf - 3186.842 KB) Data publikacji: 2021-01-07 08:14:45 Redaktor: Marzena Sadowska

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2021 rok

URM_XVII_132_2020
(URM_XVII_132_2020.pdf - 186.156 KB) Data publikacji: 2021-01-07 08:17:55 Redaktor: Marzena Sadowska

Opis: w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Nowy Korczyn w 2021 roku

URM_XVII_133_2020
(URM_XVII_133_2020.pdf - 818.426 KB) Data publikacji: 2021-01-07 08:31:42 Redaktor: Marzena Sadowska

Opis: w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Korczynie

URM_XVII_134_2020
(URM_XVII_134_2020.pdf - 336.031 KB) Data publikacji: 2021-01-07 08:52:30 Redaktor: Marzena Sadowska

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn

URM_XVII_135_2020
(URM_XVII_135_2020.pdf - 448.608 KB) Data publikacji: 2021-01-07 08:53:40 Redaktor: Marzena Sadowska

Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok

URM_XVII_136_2020
(URM_XVII_136_2020.pdf - 411.977 KB) Data publikacji: 2021-01-07 08:55:52 Redaktor: Marzena Sadowska

Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1743

Wprowadził(a) do systemu: Administrator, data: 2020-03-26 14:53:58
Opublikował(a): Administrator, data publikacji: 2020-03-26 15:03:36
Ostatnia zmiana: Administrator, data: 2021-01-21 12:01:52
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony