URM_Rok 2023

Wersja do druku

Załączone pliki:

URM_XXXVI_260_2022
(URM_XXXVI_260_2022.pdf - 879.921 KB) Data publikacji: 2023-01-23 10:27:18 Redaktor: Administrator
URM_XXXVI_261_2022
(URM_XXXVI_261_2022.pdf - 3495.958 KB) Data publikacji: 2023-01-23 10:27:49 Redaktor: Administrator
URM_XXXVI_262_2022
(URM_XXXVI_262_2022.pdf - 3835.684 KB) Data publikacji: 2023-01-23 10:28:28 Redaktor: Administrator
URM_XXXVI_263_2022
(URM_XXXVI_263_2022.pdf - 1818.978 KB) Data publikacji: 2023-01-23 10:29:09 Redaktor: Administrator
URM_XXXVI_264_2022
(URM_XXXVI_264_2022.pdf - 358.777 KB) Data publikacji: 2023-01-23 10:29:34 Redaktor: Administrator
URM_XXXVI_265_2022
(URM_XXXVI_265_2022.pdf - 220.836 KB) Data publikacji: 2023-01-23 10:29:49 Redaktor: Administrator
URM_XXXVI_266_2022
(URM_XXXVI_266_2022.pdf - 1144.915 KB) Data publikacji: 2023-01-23 10:30:09 Redaktor: Administrator
URM_XXXVII_267_2023
(URM_XXXVII_267_2023.pdf - 1128.126 KB) Data publikacji: 2023-02-17 09:16:12 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2023 rok

URM_XXXVII_268_2023
(URM_XXXVII_268_2023.pdf - 3731.673 KB) Data publikacji: 2023-02-17 09:17:16 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2023-2032

URM_XXXVII_269_2023
(URM_XXXVII_269_2023.pdf - 606.714 KB) Data publikacji: 2023-02-17 09:18:41 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Nowym Korczynie na 2023 rok

URM_XXXVII_270_2023
(URM_XXXVII_270_2023.pdf - 236.778 KB) Data publikacji: 2023-02-17 09:19:15 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu zwracanej za dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej

URM_XXXVII_271_2023
(URM_XXXVII_271_2023.pdf - 2026.034 KB) Data publikacji: 2023-02-17 09:20:17 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Buskiego

URM_XXXVII_272_2023
(URM_XXXVII_272_2023.pdf - 219.186 KB) Data publikacji: 2023-02-17 09:20:53 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/2018 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

URM_XXXVII_273_2023
(URM_XXXVII_273_2023.pdf - 218.654 KB) Data publikacji: 2023-02-17 09:21:52 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

URM_XXXVIII_274_2023
(URM_XXXVIII_274_2023.pdf - 1262.751 KB) Data publikacji: 2023-04-03 12:49:01 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2023 rok

URM_XXXVIII_275_2023
(URM_XXXVIII_275_2023.pdf - 3726.375 KB) Data publikacji: 2023-04-03 12:49:57 Redaktor: Administrator
URM_XXXVIII_276_2023
(URM_XXXVIII_276_2023.pdf - 204.844 KB) Data publikacji: 2023-04-03 12:57:35 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2024 rok

URM_XXXVIII_277_2023
(URM_XXXVIII_277_2023.pdf - 174.942 KB) Data publikacji: 2023-04-03 12:58:30 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Nowy Korczyn

URM_XXXVIII_278_2023
(URM_XXXVIII_278_2023.pdf - 413.335 KB) Data publikacji: 2023-04-03 12:59:23 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowy Korczyn na 2023 rok

URM_XXXVIII_279_2023
(URM_XXXVIII_279_2023.pdf - 382.876 KB) Data publikacji: 2023-04-03 13:00:11 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn

URM_XXXVIII_280_2023
(URM_XXXVIII_280_2023.pdf - 346.562 KB) Data publikacji: 2023-04-03 13:01:00 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn

URM_XXXVIII_281_2023
(URM_XXXVIII_281_2023.pdf - 209.18 KB) Data publikacji: 2023-04-03 13:02:28 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie przejęcia przez Gminę Nowy Korczyn od Gminy Pacanów oraz Gminy Szczucin części zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego

URM_XXXVIII_282_2023
(URM_XXXVIII_282_2023.pdf - 210.305 KB) Data publikacji: 2023-04-03 13:03:17 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej z operatorami publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w gminie Nowy Korczyn w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

URM_XXXVIII_283_2023
(URM_XXXVIII_283_2023.pdf - 216.381 KB) Data publikacji: 2023-04-03 13:07:15 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację uruchomienia linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej w ramach dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

URM_XXXIX_284_2023
(URM_XXXIX_284_2023.pdf - 1052.529 KB) Data publikacji: 2023-05-16 11:25:14 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2023 rok

URM_XXXIX_285_2023
(URM_XXXIX_285_2023.pdf - 3741.469 KB) Data publikacji: 2023-05-16 11:26:04 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2023-2032

URM_XXXIX_286_2023
(URM_XXXIX_286_2023.pdf - 3736.92 KB) Data publikacji: 2023-05-16 11:27:09 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowy Korczyn na lata 2023-2030"

URM_XXXIX_287_2023
(URM_XXXIX_287_2023.pdf - 275.824 KB) Data publikacji: 2023-05-16 11:28:07 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmieniająca uchwałę nr XLVI/239/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostrowce

URM_XL_288_2023
(URM_XL_288_2023.pdf - 202.884 KB) Data publikacji: 2023-07-14 14:17:10 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn

URM_XL_289_2023
(URM_XL_289_2023.pdf - 197.67 KB) Data publikacji: 2023-07-14 14:17:51 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2022 rok

URM_XL_290_2023
(URM_XL_290_2023.pdf - 205.155 KB) Data publikacji: 2023-07-14 14:18:20 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z wykonania budżetu za 2022 r.

URM_XL_291_2023
(URM_XL_291_2023.pdf - 11981.282 KB) Data publikacji: 2023-07-14 14:19:45 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie za 2022 rok

URM_XL_292_2023
(URM_XL_292_2023.pdf - 884.799 KB) Data publikacji: 2023-07-14 14:20:24 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2023 rok

URM_XL_293_2023.pdf
(URM_XL_293_2023.pdf - 3807.625 KB) Data publikacji: 2023-07-14 14:21:21 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2023-2032

URM_XL_294_2023
(URM_XL_294_2023.pdf - 228.534 KB) Data publikacji: 2023-07-14 14:21:52 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/212/2022 Rady Miejskiej w Nowy Korczynie z dnia 18 marca 2022 r. w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i oraz opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych

URM_XL_295_2023
(URM_XL_295_2023.pdf - 405.086 KB) Data publikacji: 2023-07-14 14:22:30 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXXVI/266/2022 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

URM_XL_296_2023
(URM_XL_296_2023.pdf - 211.688 KB) Data publikacji: 2023-07-14 14:23:00 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Korczynie

URM_XL_297_2023
(URM_XL_297_2023.pdf - 2700.109 KB) Data publikacji: 2023-07-14 14:23:40 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Nowy Korczyn umowy partnerskiej z Województwem Świętokrzyskim w sprawie określenia zasad współpracy na rzecz wspólnego przygotowania, realizacji i utrzymania projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, pod roboczą nazwą: „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem”

URM_XLI_298_2023
(URM_XLI_298_2023.pdf - 1432.572 KB) Data publikacji: 2023-11-09 10:19:55 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2023 rok

URM_XLI_299_2023
(URM_XLI_299_2023.pdf - 3816.719 KB) Data publikacji: 2023-11-09 10:21:22 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2023-2032

URM_XLI_300_2023
(URM_XLI_300_2023.pdf - 5151.155 KB) Data publikacji: 2023-11-09 10:23:29 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie nadania statutów sołectw Gminy Nowy Korczyn

URM_XLI_301_2023
(URM_XLI_301_2023.pdf - 1242.813 KB) Data publikacji: 2023-11-09 10:24:29 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie

URM_XLI_302_2023
(URM_XLI_302_2023.pdf - 240.221 KB) Data publikacji: 2023-11-09 10:25:23 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie uchylenia uchwały nr XL/294/2023 Rady Miejskiej w Nowy Korczynie z dnia 30 czerwca 2023r. oraz zmiany uchwały nr XXIX/212/2022 Rady Miejskiej w Nowy Korczynie z dnia 18 marca 2022r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

URM_XLI_303_2023
(URM_XLI_303_2023.pdf - 260.958 KB) Data publikacji: 2023-11-09 10:26:34 Redaktor: Administrator

Opis: zmieniająca uchwałę nr XXXVI/266/2022 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

URM_XLII_304_2023
(URM_XLII_304_2023.pdf - 1200.897 KB) Data publikacji: 2023-11-09 10:27:59 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2023 rok

URM_XLII_305_2023
(URM_XLII_305_2023.pdf - 3732.878 KB) Data publikacji: 2023-11-09 10:29:52 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2023-2032

URM_XLII_306_2023
(URM_XLII_306_2023.pdf - 233.478 KB) Data publikacji: 2023-11-09 10:32:31 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

URM_XLII_307_2023
(URM_XLII_307_2023.pdf - 635.072 KB) Data publikacji: 2023-11-09 10:33:32 Redaktor: Administrator

Opis: zmieniająca uchwałę nr XXXVI/266/2022 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

URM_XLIII_308_2023
(URM_XLIII_308_2023.pdf - 885.041 KB) Data publikacji: 2023-11-22 13:11:05 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2023 rok

URM_XLIII_309_2023
(URM_XLIII_309_2023.pdf - 3810.122 KB) Data publikacji: 2023-11-22 13:12:23 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2023-2032

URM_XLIII_310_2023
(URM_XLIII_310_2023.pdf - 425.91 KB) Data publikacji: 2023-11-22 13:13:25 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków

URM_XLIII_311_2023
(URM_XLIII_311_2023.pdf - 226.487 KB) Data publikacji: 2023-11-22 13:14:27 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację w 2023 roku projektu pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1008T Ludwinów – Parchocin – Podwale od km 2+580 do km 3+080 dł. 500 m.”

URM_XLIII_312_2023
(URM_XLIII_312_2023.pdf - 599.949 KB) Data publikacji: 2023-11-22 13:15:20 Redaktor: Administrator

Opis: zmieniająca uchwałę nr XXXVI/266/2022 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

URM_XLIV_313_2023
(URM_XLIV_313_2023.pdf - 1079.825 KB) Data publikacji: 2024-01-18 11:29:29 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2023 rok

URM_XLIV_314_2023
(URM_XLIV_314_2023.pdf - 3810.381 KB) Data publikacji: 2024-01-18 11:30:52 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2023-2032

URM_XLIV_315_2023
(URM_XLIV_315_2023.pdf - 229.662 KB) Data publikacji: 2024-01-18 11:31:53 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego na rok 2024

URM_XLIV_316_2023
(URM_XLIV_316_2023.pdf - 210.92 KB) Data publikacji: 2024-01-18 11:37:06 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2024 rok

URM_XLIV_317_2023
(URM_XLIV_317_2023.pdf - 236.241 KB) Data publikacji: 2024-01-18 11:45:04 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację uruchomienia linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej w ramach dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

URM_XLIV_318_2023
(URM_XLIV_318_2023.pdf - 230.06 KB) Data publikacji: 2024-01-18 11:45:50 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej z operatorami publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w gminie Nowy Korczyn w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

URM_XLIV_319_2023
(URM_XLIV_319_2023.pdf - 222.372 KB) Data publikacji: 2024-01-18 11:46:30 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028

URM_XLIV_320_2023
(URM_XLIV_320_2023.pdf - 562.116 KB) Data publikacji: 2024-01-18 11:47:50 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i domu" dla Miasta i Gminy Nowy Korczyn na lata 2024 - 2028

URM_XLIV_321_2023
(URM_XLIV_321_2023.pdf - 871.513 KB) Data publikacji: 2024-01-18 11:48:38 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Buskiego

URM_XLIV_322_2023
(URM_XLIV_322_2023.pdf - 761.245 KB) Data publikacji: 2024-01-18 11:49:32 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu położonych na terenie gminy Nowy Korczyn

URM_XLV_323_2023
(URM_XLV_323_2023.pdf - 3752.718 KB) Data publikacji: 2024-01-18 11:51:28 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Korczyn na lata 2024-2032

URM_XLV_324_2023
(URM_XLV_324_2023.pdf - 2305.933 KB) Data publikacji: 2024-01-18 11:52:48 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok

URM_XLV_325_2023
(URM_XLV_325_2023.pdf - 780.08 KB) Data publikacji: 2024-01-18 11:57:46 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026

URM_XLV_326_2023
(URM_XLV_326_2023.pdf - 595.407 KB) Data publikacji: 2024-01-18 11:58:27 Redaktor: Administrator

Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 580

Wprowadził(a) do systemu: Administrator, data: 2023-01-23 10:24:23
Opublikował(a): Administrator, data publikacji: 2023-01-23 10:24:45
Ostatnia zmiana: Administrator, data: 2024-01-18 11:58:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony