URM_Rok 2019

Wersja do druku

URM_Rok 209
Załączone pliki
URM_I_22_2019.pdfURM_I_22_2019 (URM_I_22_2019.pdf - 2608.671 KB)
Data publikacji: 2019-02-26 11:20:59 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2032
URM_I_23_2019.pdfURM_I_23_2019 (URM_I_23_2019.pdf - 934.718 KB)
Data publikacji: 2019-02-26 11:21:36 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2019 rok
URM_I_24_2019.pdfURM_I_24_2019 (URM_I_24_2019.pdf - 885.715 KB)
Data publikacji: 2019-02-26 11:22:36 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Nowy Korczyn
URM_I_25_2019.pdfURM_I_25_2019 (URM_I_25_2019.pdf - 437.142 KB)
Data publikacji: 2019-02-26 11:23:25 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie
URM_I_26_2019.pdfURM_I_26_2019 (URM_I_26_2019.pdf - 450.027 KB)
Data publikacji: 2019-02-26 11:25:27 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowy Korczyn na 2019 rok
URM_I_27_2019.pdfURM_I_27_2019 (URM_I_27_2019.pdf - 188.654 KB)
Data publikacji: 2019-02-26 11:27:44 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Nowy Korczyn
URM_I_28_2019.pdfURM_I_28_2019 (URM_I_28_2019.pdf - 751.376 KB)
Data publikacji: 2019-02-26 11:31:52 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Nowy Korczyn
URM_I_29_2019.pdfURM_I_29_2019 (URM_I_29_2019.pdf - 449.637 KB)
Data publikacji: 2019-02-26 11:33:06 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Nowy Korczyn
URM_I_30_2019.pdfURM_I_30_2019 (URM_I_30_2019.pdf - 326.946 KB)
Data publikacji: 2019-02-26 11:34:07 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia Stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w rolnictwie
URM_II_31_2019.pdfURM_II_31_2019 (URM_II_31_2019.pdf - 341.192 KB)
Data publikacji: 2019-03-06 10:54:49 Redaktor: Administrator
Opis: Przyjmująca „Apel Rady Miejskiej w Nowym Korczynie w sprawie budowy linii kolejowej Busko Zdrój – Żabno”
URM_II_32_2019.pdfURM_II_32_2019 (URM_II_32_2019.pdf - 1526.303 KB)
Data publikacji: 2019-03-06 10:55:44 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Nowym Korczynie na 2019 rok
URM_II_33_2019.pdfURM_II_33_2019 (URM_II_33_2019.pdf - 177.767 KB)
Data publikacji: 2019-03-06 10:56:16 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Nowym Korczynie
URM_II_34_2019.pdfURM_II_34_2019 (URM_II_34_2019.pdf - 178.721 KB)
Data publikacji: 2019-03-06 10:56:47 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie odmowy wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
URM_II_35_2019.pdfURM_II_35_2019 (URM_II_35_2019.pdf - 179.79 KB)
Data publikacji: 2019-03-06 10:57:19 Redaktor: Administrator
Opis: zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/238/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ustanowienia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta
URM_II_36_2019.pdfURM_II_36_2019 (URM_II_36_2019.pdf - 2607.684 KB)
Data publikacji: 2019-03-06 10:58:03 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2032
URM_II_37_2019.pdfURM_II_37_2019 (URM_II_37_2019.pdf - 1343.375 KB)
Data publikacji: 2019-03-06 10:58:39 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2019 rok
URM_II_38_2019.pdfURM_II_38_2019 (URM_II_38_2019.pdf - 387.216 KB)
Data publikacji: 2019-03-06 10:59:05 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
URM_II_39_2019.pdfURM_II_39_2019 (URM_II_39_2019.pdf - 1380.674 KB)
Data publikacji: 2019-03-06 10:59:47 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji na podatek rolny i podatek leśny oraz deklaracji na podatek rolny i podatek leśny
URM_III_40_2019.pdfURM_III_40_2019 (URM_III_40_2019.pdf - 1402.114 KB)
Data publikacji: 2019-04-15 14:50:26 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic miasta
URM_III_41_2019.pdfURM_III_41_2019 (URM_III_41_2019.pdf - 717.49 KB)
Data publikacji: 2019-04-15 14:50:59 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyrażenia opinii w związku z przyłączeniem części obrębu geodezyjnego Nowy Korczyn do obrębu Grotniki Małe, oraz zmiany ich granic
URM_III_42_2019.pdfURM_III_42_2019 (URM_III_42_2019.pdf - 783.486 KB)
Data publikacji: 2019-04-15 14:51:42 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyrażenia opinii w związku z utworzeniem nowego obrębu geodezyjnego o nazwie Podzamcze oraz zmiany granic obrębu Nowy Korczyn i Grotniki Duże
URM_III_43_2019.pdfURM_III_43_2019 (URM_III_43_2019.pdf - 599.823 KB)
Data publikacji: 2019-04-15 14:52:25 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze przetargu
URM_III_44_2019.pdfURM_III_44_2019 (URM_III_44_2019.pdf - 437.175 KB)
Data publikacji: 2019-04-15 14:53:09 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Korczyn
URM_III_45_2019.pdfURM_III_45_2019 (URM_III_45_2019.pdf - 661.405 KB)
Data publikacji: 2019-04-15 14:54:18 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn
URM_III_46_2019.pdfURM_III_46_2019 (URM_III_46_2019.pdf - 1680.961 KB)
Data publikacji: 2019-04-16 11:00:54 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przekształcenia punktu przedszkolnego oraz oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Korczynie w Publiczne Przedszkole i utworzenie zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczynie
URM_III_47_2019.pdfURM_III_47_2019 (URM_III_47_2019.pdf - 179.12 KB)
Data publikacji: 2019-04-16 11:02:44 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie powołania Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie
URM_IV_48_2019.pdfURM_IV_48_2019 (URM_IV_48_2019.pdf - 174.897 KB)
Data publikacji: 2019-06-26 09:42:49 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn
URM_IV_49_2019.pdfURM_IV_49_2019 (URM_IV_49_2019.pdf - 173.765 KB)
Data publikacji: 2019-06-26 09:43:23 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie za 2018 rok
URM_IV_50_2019.pdfURM_IV_50_2019 (URM_IV_50_2019.pdf - 174.469 KB)
Data publikacji: 2019-06-26 09:43:57 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2018 rok
URM_IV_51_2019.pdfURM_IV_51_2019 (URM_IV_51_2019.pdf - 172.203 KB)
Data publikacji: 2019-06-26 09:44:31 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z wykonania budżetu za 2018r.
URM_IV_52_2019.pdfURM_IV_52_2019 (URM_IV_52_2019.pdf - 2079.725 KB)
Data publikacji: 2019-06-26 09:45:19 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2019 rok
URM_IV_53_2019.pdfURM_IV_53_2019 (URM_IV_53_2019.pdf - 1271.18 KB)
Data publikacji: 2019-06-26 09:45:53 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2032
URM_IV_54_2019.pdfURM_IV_54_2019 (URM_IV_54_2019.pdf - 682.803 KB)
Data publikacji: 2019-06-26 09:46:46 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zawarcia porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach Grupy Zakupowej Gazu Ziemnego
URM_IV_55_2019.pdfURM_IV_55_2019 (URM_IV_55_2019.pdf - 185.271 KB)
Data publikacji: 2019-06-26 09:47:29 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 12 grudnia 2018 r. dotyczącej ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Nowy Korczyn „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
URM_V_56_2019.pdfURM_V_56_2019 (URM_V_56_2019.pdf - 1296.079 KB)
Data publikacji: 2019-08-31 12:37:33 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2019 rok
URM_V_57_2019.pdfURM_V_57_2019 (URM_V_57_2019.pdf - 3850.959 KB)
Data publikacji: 2019-08-31 12:38:27 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2032
URM_V_58_2019.pdfURM_V_58_2019 (URM_V_58_2019.pdf - 1072.743 KB)
Data publikacji: 2019-08-31 12:42:02 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
URM_V_59_2019.pdfURM_V_59_2019 (URM_V_59_2019.pdf - 433.356 KB)
Data publikacji: 2019-08-31 12:42:39 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn oraz określenia granic ich obwodów, od dnia 1 września 2019 r.
URM_V_60_2019.pdfURM_V_60_2019 (URM_V_60_2019.pdf - 503.245 KB)
Data publikacji: 2019-08-31 12:43:40 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie
URM_V_61_2019.pdfURM_V_61_2019 (URM_V_61_2019.pdf - 503.497 KB)
Data publikacji: 2019-08-31 12:45:18 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie nadania Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie
URM_VI_62_2019.pdfURM_VI_62_2019 (URM_VI_62_2019.pdf - 2483.772 KB)
Data publikacji: 2019-11-26 12:19:27 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2019 rok
URM_VI_63_2019.pdfURM_VI_63_2019 (URM_VI_63_2019.pdf - 3858.674 KB)
Data publikacji: 2019-11-26 12:20:10 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2032
URM_VI_64_2019.pdfURM_VI_64_2019 (URM_VI_64_2019.pdf - 188.53 KB)
Data publikacji: 2019-11-26 12:20:42 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie podjęcia inicjatywy ustanowienia patrona miasta Nowy Korczyn
URM_VI_65_2019.pdfURM_VI_65_2019 (URM_VI_65_2019.pdf - 562.676 KB)
Data publikacji: 2019-11-26 12:21:27 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn
URM_VI_66_2019.pdfURM_VI_66_2019 (URM_VI_66_2019.pdf - 507.574 KB)
Data publikacji: 2019-11-26 12:22:07 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Złota do Porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin”
URM_VII_67_2019.pdfURM_VII_67_2019 (URM_VII_67_2019.pdf - 1874.821 KB)
Data publikacji: 2019-12-06 11:42:19 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2019 rok
URM_VII_68_2019.pdfURM_VII_68_2019 (URM_VII_68_2019.pdf - 4013.103 KB)
Data publikacji: 2019-12-06 11:43:24 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2032
URM_VII_69_2019.pdfURM_VII_69_2019 (URM_VII_69_2019.pdf - 824.431 KB)
Data publikacji: 2019-12-06 11:56:58 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2020
URM_VII_70_2019.pdfURM_VII_70_2019 (URM_VII_70_2019.pdf - 187.976 KB)
Data publikacji: 2019-12-06 11:57:46 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2020 r
URM_VII_71_2019.pdfURM_VII_71_2019 (URM_VII_71_2019.pdf - 183.7 KB)
Data publikacji: 2019-12-06 11:58:29 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części pożyczki udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Strożyskach
URM_VII_72_2019.pdfURM_VII_72_2019 (URM_VII_72_2019.pdf - 193.681 KB)
Data publikacji: 2019-12-06 11:59:10 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych, schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
URM_VII_73_2019.pdfURM_VII_73_2019 (URM_VII_73_2019.pdf - 410.301 KB)
Data publikacji: 2019-12-06 12:00:05 Redaktor: Administrator
Opis: zmieniająca uchwałę Nr II/14/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019roku
URM_VII_74_2019.pdfURM_VII_74_2019 (URM_VII_74_2019.pdf - 188.295 KB)
Data publikacji: 2019-12-06 12:00:48 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowy Korczyn
URM_VIII_75_2019.pdfURM_VIII_75_2019 (URM_VIII_75_2019.pdf - 1345.512 KB)
Data publikacji: 2020-01-13 14:56:56 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2019 rok
URM_VIII_76_2019.pdfURM_VIII_76_2019 (URM_VIII_76_2019.pdf - 3999.803 KB)
Data publikacji: 2020-01-13 14:57:59 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2032
URM_VIII_77_2019.pdfURM_VIII_77_2019 (URM_VIII_77_2019.pdf - 3555.899 KB)
Data publikacji: 2020-01-14 13:39:08 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2035
URM_VIII_78_2019.pdfURM_VIII_78_2019 (URM_VIII_78_2019.pdf - 3657.403 KB)
Data publikacji: 2020-01-14 13:39:59 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2020 rok
URM_VIII_79_2019.pdfURM_VIII_79_2019 (URM_VIII_79_2019.pdf - 522.266 KB)
Data publikacji: 2020-01-14 13:40:52 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 roku
URM_VIII_80_2019.pdfURM_VIII_80_2019 (URM_VIII_80_2019.pdf - 503.271 KB)
Data publikacji: 2020-01-14 13:42:02 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
URM_VIII_81_2019.pdfURM_VIII_81_2019 (URM_VIII_81_2019.pdf - 187.183 KB)
Data publikacji: 2020-01-14 13:42:55 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie realizacji ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2166

Wprowadził(a) do systemu: Administrator, data: 2019-02-26 11:17:59
Opublikował(a): Administrator, data publikacji: 2019-02-26 11:35:00
Ostatnia zmiana: Administrator, data: 2020-01-14 13:44:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony