ZW 2011

Wersja do druku

Zarządzenia Wójta z roku 2011

Załączone pliki:

ZW 2 2011
(ZW_2_2011.pdf - 27.167 KB) Data publikacji: 2011-01-19 12:45:18 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie cofnięcia upoważnień pracownikom urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

ZW 3 2011
(ZW_3_2011.pdf - 41.782 KB) Data publikacji: 2011-01-19 12:45:50 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie powierzenia spraw Zastępcy Wójta.

ZW 4 2011
(ZW_4_2011.pdf - 226.204 KB) Data publikacji: 2011-01-19 12:48:21 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

ZW 5 2011
(ZW_5_2011.pdf - 22.87 KB) Data publikacji: 2011-01-19 12:48:43 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie powołania Dyrektora Biura Obsługi Szkól Samorządowych w Nowym Korczynie.

ZW 7 2011
(ZW_7_2011.pdf - 33.219 KB) Data publikacji: 2011-01-19 12:49:03 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz powołania komisji konkursowej.

ZW 8 2011
(ZW_8_2011.pdf - 644.703 KB) Data publikacji: 2011-01-19 12:49:45 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn i określenia organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków tej Komisji.

ZW 9 2011
(ZW_9_2011.pdf - 16.793 KB) Data publikacji: 2011-01-19 12:50:05 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ZW 10 2011
(ZW_10_2011.pdf - 25.549 KB) Data publikacji: 2011-01-19 12:50:38 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania w zakresie organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu w środowisku mieszkańców gminy Nowy Korczyn.

ZW_1_2011
(ZW_1_2011.pdf - 8902.307 KB) Data publikacji: 2011-02-28 12:04:29 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zasad rachunkowości przyjętych przez jednostkę Urząd Gminy Nowy Korczyn oraz zakładowych planów kont dla budżetu Gminy Nowy Korczyn i jednostki Urząd Gminy Nowy Korczyn.

ZW_11_2011
(ZW_11_2011.pdf - 169.742 KB) Data publikacji: 2011-02-28 12:06:06 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie powołania zespołu ds. realizacji obowiązku ujawniania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości mienia Skarbu Państwa, gminnego zasobu nieruchomości i mienia gminnego.

ZW_12_2011
(ZW_12_2011.pdf - 118.688 KB) Data publikacji: 2011-02-28 12:07:53 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: Zmieniające Zarządzenie Nr 31A/2008 Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 12 września 2008r. w sprawie Regulaminu Naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowy Korczyn.

ZW_13_2011
(ZW_13_2011.pdf - 137.456 KB) Data publikacji: 2011-02-28 12:08:56 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

ZW_14_2011
(ZW_14_2011.pdf - 129.201 KB) Data publikacji: 2011-02-28 12:09:54 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Korczynie.

ZW_15_2011
(ZW_15_2011.pdf - 147.475 KB) Data publikacji: 2011-02-28 12:10:59 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Korczynie.

ZW_16_2011
(ZW_16_2011.pdf - 240.624 KB) Data publikacji: 2011-02-28 12:12:13 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie protokolarnego przekazania dokumentów i wyposażenia stanowiska Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Korczynie.

ZW_17_2011
(ZW_17_2011.pdf - 180.452 KB) Data publikacji: 2011-02-28 12:12:46 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

ZW_18_2011
(ZW_18_2011.pdf - 109.369 KB) Data publikacji: 2011-02-28 12:13:23 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

ZW_19_2011
(ZW_19_2011.pdf - 106.317 KB) Data publikacji: 2011-02-28 12:13:58 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

ZW_20_2011
(ZW_20_2011.pdf - 2471.253 KB) Data publikacji: 2011-05-19 09:30:23 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

ZW_21_2011
(ZW_21_2011.pdf - 1258.673 KB) Data publikacji: 2011-05-19 09:30:53 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie wzoru i zasad prowadzenia rejestru upoważnień i pełnomocnictw.

ZW_22_2011
(ZW_22_2011.pdf - 1004.878 KB) Data publikacji: 2011-05-19 09:31:21 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie prowadzenia Centralnego Rejestru Umów.

ZW_23_2011
(ZW_23_2011.pdf - 3783.701 KB) Data publikacji: 2011-05-19 09:32:21 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011-2017.

ZW_24_2011
(ZW_24_2011.pdf - 578.595 KB) Data publikacji: 2011-05-19 09:32:44 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie.

ZW_25_2011
(ZW_25_2011.pdf - 434.66 KB) Data publikacji: 2011-05-19 09:33:03 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie.

ZW_26_2011
(ZW_26_2011.pdf - 1176.992 KB) Data publikacji: 2011-05-19 09:33:31 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie korzystania z telefonów stacjonarnych i komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy w Nowym Korczynie.

ZW_27_2011
(ZW_27_2011.pdf - 468.22 KB) Data publikacji: 2011-05-19 09:33:51 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za merytoryczne prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.

ZW_28_2011
(ZW_28_2011.pdf - 1874.066 KB) Data publikacji: 2011-05-19 09:34:29 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie powołania Zespołu Realizującego Projekt "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST", w części dotyczacej Nowy Korczyn w Urzędzie gminy w Nowym Korczynie.

ZW_29_2011
(ZW_29_2011.pdf - 5499.413 KB) Data publikacji: 2011-05-19 09:35:52 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

ZW_30_2011
(ZW_30_2011.pdf - 3924.703 KB) Data publikacji: 2011-05-19 09:37:01 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

ZW_31_2011
(ZW_31_2011.pdf - 640.593 KB) Data publikacji: 2011-05-19 09:37:22 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie organiyacji Zawodw Sportowo - Pożarniczych w Gminie Nowy Korczyn.

ZW_32_2011
(ZW_32_2011.pdf - 4152.741 KB) Data publikacji: 2011-05-19 09:38:35 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian budżetu na 2011 rok.

ZW_33_2011
(ZW_33_2011.pdf - 535.12 KB) Data publikacji: 2011-05-19 09:38:54 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie powołania Komisji celem przeprowadzenia kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Nowym Korczynie.

ZW_34_2011
(ZW_34_2011.pdf - 1117.79 KB) Data publikacji: 2011-05-19 09:39:21 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie oraz dokonania czynności związanych z likwidacją Kancelarii Tajnej.

ZW_35_2011
(ZW_35_2011.pdf - 3713.907 KB) Data publikacji: 2011-05-19 09:40:22 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

ZW_36_2011
(ZW_36_2011.pdf - 1580.309 KB) Data publikacji: 2011-05-26 12:09:45 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku : Podinspektor ds. Obsługi Sekretariatu, BPH i Kadr

ZW_37_2011
(ZW_37_2011.pdf - 723.937 KB) Data publikacji: 2011-05-26 12:11:45 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Dyrektora Zakładu Gospodarki komunalnej w Nowym Korczynie

ZW_38_2011
(ZW_38_2011.pdf - 4645.02 KB) Data publikacji: 2011-05-26 12:14:06 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011-2017

ZW_39_2011
(ZW_39_2011.pdf - 522.487 KB) Data publikacji: 2011-05-26 12:20:59 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie udzielenia upoważnienia

ZW_40_2011
(ZW_40_2011.pdf - 399.725 KB) Data publikacji: 2011-05-26 12:21:40 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: Uchylające Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 04 Kwietnia 2011r. w sprawie Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Gminie Nowy Korczyn

ZW_41_2011
(ZW_41_2011.pdf - 4852.728 KB) Data publikacji: 2011-05-26 12:24:23 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

ZW_42_2011
(ZW_42_2011.pdf - 618.936 KB) Data publikacji: 2011-05-26 12:26:03 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Nowy Korczyn

ZW_43_2011
(ZW_43_2011.pdf - 1287.329 KB) Data publikacji: 2011-09-15 13:50:15 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

ZW_43A_2011
(ZW_43A_2011.pdf - 1651.158 KB) Data publikacji: 2011-09-15 13:53:26 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011-2017

ZW_44_2011
(ZW_44_2011.pdf - 697.349 KB) Data publikacji: 2011-09-15 13:55:45 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku: Referat UG

ZW_45_2011
(ZW_45_2011.pdf - 1402.934 KB) Data publikacji: 2011-09-15 13:57:12 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

ZW_46_2011
(ZW_46_2011.pdf - 664.04 KB) Data publikacji: 2011-09-15 13:58:47 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

ZW_47_2011
(ZW_47_2011.pdf - 446.811 KB) Data publikacji: 2011-09-15 13:59:42 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie wyznaczenia Administratora Bezpiezeństwa Informacji

ZW_48_2011
(ZW_48_2011.pdf - 1544.734 KB) Data publikacji: 2011-09-15 14:01:26 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

ZW_49_2011
(ZW_49_2011.pdf - 3311.593 KB) Data publikacji: 2011-09-15 14:04:12 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zatwierdzenia regulaminu uczestnictwa w realizacji projektu pod nazwą ''Instalacja systemów energi odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego.''

ZW_50_2011
(ZW_50_2011.pdf - 1813.369 KB) Data publikacji: 2011-09-15 14:05:03 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

ZW_51_2011
(ZW_51_2011.pdf - 279.357 KB) Data publikacji: 2011-09-15 14:08:32 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie ustalenia terminów przekazywania przez jednostki organizacyjne gminy pobranych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie obębnymi ustawami i innych dochodów stanowiących dochód gminy

ZW_52_2011
(ZW_52_2011.pdf - 228.043 KB) Data publikacji: 2011-09-15 14:10:20 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

ZW_53_2011
(ZW_53_2011.pdf - 279.52 KB) Data publikacji: 2011-09-15 14:11:52 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót p.n. : ''Remont dróg gminnych"

ZW_54_2011
(ZW_54_2011.pdf - 1512.224 KB) Data publikacji: 2011-09-15 14:13:06 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

ZW_55_2011
(ZW_55_2011.pdf - 833.665 KB) Data publikacji: 2011-09-15 14:14:01 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

ZW_56_2011
(ZW_56_2011.pdf - 249.933 KB) Data publikacji: 2011-09-15 14:16:08 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie powołania Komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej

ZW_57_2011
(ZW_57_2011.pdf - 307.998 KB) Data publikacji: 2011-09-15 14:17:49 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadznienia postępowania egaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZW_58_2011
(ZW_58_2011.pdf - 304.744 KB) Data publikacji: 2011-09-15 14:18:41 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadznienia postępowania egaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZW_59_2011
(ZW_59_2011.pdf - 240.505 KB) Data publikacji: 2011-09-15 14:19:32 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie powołania zespołów kontrolnych

ZW_60_2011
(ZW_60_2011.pdf - 1023.123 KB) Data publikacji: 2011-09-15 14:20:56 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

ZW_61_2011
(ZW_61_2011.pdf - 799.212 KB) Data publikacji: 2011-09-15 14:22:57 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Nowym Korczynie przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

ZW_62_2011
(ZW_62_2011.pdf - 348.295 KB) Data publikacji: 2011-09-15 14:24:22 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadznienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZW_63_2011
(ZW_63_2011.pdf - 188.473 KB) Data publikacji: 2011-09-15 14:25:40 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

ZW_64_2011
(ZW_64_2011.pdf - 1346.469 KB) Data publikacji: 2011-09-15 14:27:03 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

ZW_65_2011
(ZW_65_2011.pdf - 207.897 KB) Data publikacji: 2011-09-15 14:28:17 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

ZW_66_2011
(ZW_66_2011.pdf - 310.244 KB) Data publikacji: 2011-09-15 14:29:09 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadznienia postępowania egaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZW_67_2011
(ZW_67_2011.pdf - 309.258 KB) Data publikacji: 2011-09-15 14:30:45 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadznienia postępowania egaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZW_68_2011
(ZW_68_2011.pdf - 18820.01 KB) Data publikacji: 2011-09-15 14:43:22 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie przedłożenia informacji o przebiegu informacji z wykonania budżetu oraz o kszałtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Korczyn za I półrocze 2011 roku

ZW_69_2011
(ZW_69_2011.pdf - 1455.027 KB) Data publikacji: 2011-09-15 14:44:32 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

ZW_70_2011
(ZW_70_2011.pdf - 157.387 KB) Data publikacji: 2011-09-15 14:45:31 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

ZW_71_2011
(ZW_71_2011.pdf - 241.943 KB) Data publikacji: 2011-09-15 14:46:16 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie udzielenia upoważnienia

ZW_73_2011
(ZW_73_2011.pdf - 1498.506 KB) Data publikacji: 2011-09-15 14:47:18 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

ZW_74_2011
(ZW_74_2011.pdf - 331.374 KB) Data publikacji: 2011-09-15 14:47:40 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

ZW_75_2011
(ZW_75_2011.pdf - 358.095 KB) Data publikacji: 2011-12-05 15:13:35 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

ZW_76_2011
(ZW_76_2011.pdf - 478.73 KB) Data publikacji: 2011-12-05 15:16:20 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w dudżecie gminy na 2011 rok.

ZW_77_2011
(ZW_77_2011.pdf - 177.219 KB) Data publikacji: 2011-12-05 15:16:41 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZW_78_2011
(ZW_78_2011.pdf - 149.758 KB) Data publikacji: 2011-12-05 15:17:04 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2010 Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie

ZW_79_2011
(ZW_79_2011.pdf - 541.904 KB) Data publikacji: 2011-12-05 15:17:41 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

ZW_80_2011
(ZW_80_2011.pdf - 378.079 KB) Data publikacji: 2011-12-05 15:18:05 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

ZW_81_2011
(ZW_81_2011.pdf - 1364.239 KB) Data publikacji: 2011-12-05 15:18:40 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

ZW_82_2011
(ZW_82_2011.pdf - 183.533 KB) Data publikacji: 2011-12-05 15:19:01 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót p.n.:"Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku SZOZ w Nowym Korczynie".

ZW_83_2011
(ZW_83_2011.pdf - 229.139 KB) Data publikacji: 2011-12-05 15:19:20 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania p.n.: "Przebudowa drogi gminnej Winiary - Czarkowy- I Etap, na terenie gminy Nowy Korczyn" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

ZW_84_2011
(ZW_84_2011.pdf - 226.419 KB) Data publikacji: 2011-12-05 15:19:41 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania p.n.: "Przebudowa ciągów pieszych wraz z utwardzeniem terenu i budową miejsc parkingowych, budowa boiska rekreacyjnego z placem zabaw i obiektami małej architektury w miejscowości Strożyska, gmina Nowy Korczyn"

ZW_84A_2011
(ZW_84A_2011.pdf - 600.757 KB) Data publikacji: 2011-12-05 15:21:02 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

ZW_85_2011
(ZW_85_2011.pdf - 404.436 KB) Data publikacji: 2011-12-05 15:22:12 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

ZW_86_2011
(ZW_86_2011.pdf - 1204.695 KB) Data publikacji: 2011-12-05 15:23:10 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

ZW_87_2011
(ZW_87_2011.pdf - 302.544 KB) Data publikacji: 2011-12-05 15:24:13 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.

ZW_88_2011
(ZW_88_2011.pdf - 1028.65 KB) Data publikacji: 2011-12-05 15:24:50 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

ZW_89_2011
(ZW_89_2011.pdf - 115.173 KB) Data publikacji: 2011-12-05 15:26:40 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: sprawie powołania komisji do przeprowadzenia dobioru robót p.n. "Remont nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej w miejscowości Parchocin"

ZW_90_2011
(ZW_90_2011.pdf - 174.926 KB) Data publikacji: 2011-12-05 15:27:02 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania p.n.: "Modernizacja stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Korczynie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramch Działania 5.3 "Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu" Ośi 5 "Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

ZW_91_2011
(ZW_91_2011.pdf - 818.555 KB) Data publikacji: 2011-12-05 15:27:48 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

ZW_92_2011
(ZW_92_2011.pdf - 782.743 KB) Data publikacji: 2011-12-05 15:28:24 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

ZW_93_2011
(ZW_93_2011.pdf - 291.273 KB) Data publikacji: 2011-12-05 15:29:13 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy w drodze przetargu.

ZW_94_2011
(ZW_94_2011.pdf - 204.64 KB) Data publikacji: 2011-12-05 15:29:43 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót p.n.: Remont 42 szt. studzienek kanalizacyjnych w miejscowości Nowy Korczyn, Remont zniszczonej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Błotnowola - Kępa Bolesławska, Remont zniszczonej nawierzchni tłuczniowej na drodze gminnej Stary Korczyn - Gościniec, Remont zniszczonej nawierzchni tłuczniowej na drodze gminnej Stojki - Wójtowe Łąki - Szpitalna

ZW_95_2011
(ZW_95_2011.pdf - 14896.188 KB) Data publikacji: 2011-12-05 15:32:47 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie przyjecia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022 oraz przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2012 rok

ZW_96_2011
(ZW_96_2011.pdf - 822.35 KB) Data publikacji: 2011-12-05 15:34:05 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

ZW_97_2011
(ZW_97_2011.pdf - 2289.884 KB) Data publikacji: 2012-02-28 09:43:22 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

ZW_98_2011
(ZW_98_2011.pdf - 5225.665 KB) Data publikacji: 2012-02-28 09:45:17 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie

ZW_99_2011
(ZW_99_2011.pdf - 4847.207 KB) Data publikacji: 2012-02-28 09:46:52 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie

ZW_100_2011
(ZW_100_2011.pdf - 304.101 KB) Data publikacji: 2012-02-28 09:47:27 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Nowy Korczyn Nr 74/2010 z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie

ZW_101_2011
(ZW_101_2011.pdf - 2506.833 KB) Data publikacji: 2012-02-28 09:48:26 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

ZW_102_2011
(ZW_102_2011.pdf - 358.601 KB) Data publikacji: 2012-02-28 09:48:54 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia inwentaryzacji środków będących własnością MSWiA

ZW_103_2011
(ZW_103_2011.pdf - 1437.539 KB) Data publikacji: 2012-02-28 09:49:40 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

ZW_104_2011
(ZW_104_2011.pdf - 1833.018 KB) Data publikacji: 2012-02-28 09:50:23 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

ZW_105_2011
(ZW_105_2011.pdf - 22080.685 KB) Data publikacji: 2012-02-28 09:55:01 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

ZW_106_2011
(ZW_106_2011.pdf - 1442.388 KB) Data publikacji: 2012-02-28 09:55:44 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3923

Wprowadził(a) do systemu: Andrzej Piotrowski, data: 2011-01-19 12:14:40
Opublikował(a): Andrzej Piotrowski, data publikacji: 2011-01-19 12:51:34
Ostatnia zmiana: Andrzej Piotrowski, data: 2012-02-28 09:55:44
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony