Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Nowy Korczyn

Adres:
Krakowska 1
28-136 Nowy Korczyn

Kontakt:
tel. 041 377 10 03, fax. 041 377 10 44
E-mail:inwestycje@nowykorczyn.pl
Strona www: www.nowykorczyn.pl

Numer ID: 43

Data publikacji:
2008-04-02 06:36:43

Przedmiot: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie ul. Partyzantów

Treść przetargu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 01.04.2008r

Portal UZP - Nr ogłoszenia 64867-2008Zamieszczenie obowiązkowe
Zamieszczenie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:

Gmina Nowy Korczyn

Adres pocztowy:

ul. Krakowska 1

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Nowy Korczyn

28-136

świętokrzyskie

Telefon:

Fax:

041 3771003

041 3771044

Adres strony internetowej zamawiającego:

www.nowykorczyn.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie ul. Partyzantów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Dostawy

Usługi

nie przysługuje odwołanie


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1)termoizolacja ścian z wyprawą elewacyjną, w tym m.in.: - przygotowanie starego podłoża, uzupełnienie ubytków w tynkach, ocieplenie budynków płytami styropianowymi, obróbki blacharskie, remont schodów zewnętrznych, zadaszenie nad fosą. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót do wykonania, w projekcie budowlanym oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonawstwa i odbioru robót, które to dokumenty są załącznikami do S.I.W.Z. zamieszczonej na stronie www.nowykorczyn.pl

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny

Glówny przedmiot

45.45.20.00-0

Dodatkowe przedmioty

45.45.30.00-7II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Tak, ilość częsci: 1 Nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Tak Nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Okres w dniach: 90

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadiumIII.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1.Są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z wymaganiami ustawowymi . Ocena spełnienia warunku - dostarczenie dokumentu opisanego w Części VI punkt II, podpunkt 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( siwz ). 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe. Ocena spełnienia warunku - wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia przedmiotowego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia( wykonanie lub remont elewacji). 3. Dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienie warunku - na podstawie oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w części VI pkt II ppkt 10 siwz. 4. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunku - dysponowanie kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, należącym doOIIB i posiadającym wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienie warunku - na podstawie oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w części VI pkt.II ppkt 10. 6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Spełnienie warunku - nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 24, ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - w przypadku Wykonawców działających wspólnie ( spółka cywilna, konsorcjum, itd.) dotyczy każdego współwykonawcy z osobna. 7. Akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i przyjmują je bez zastrzeżeń. Ocena spełnienie warunku- złożenie oświadczenia zgodnie z zapisami Części VI , pkt I ppkt 5 . Szczegółowe zapisy w S.I.W.Z zamieszczonej na stronie www.nowykorczyn.pl

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

I. Dokumenty składające się na ofertę: 1.Oryginał Oferty przetargowej sporządzonej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do siwz. 2. Pełnomocnictwo (oryginał) ( udzielone przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie ) do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie ( spółki cywilne, konsorcja ) - z powyższego dokumentu powinien wynikać zakres udzielonego pełnomocnictwa. 3.Wykaz robót ( części zamówienia ), które Wykonawca będzie wykonywał przy pomocy podwykonawców. 4. Wykaz materiałów - w przypadku zastosowania przez wykonawcę materiałów innych niż te zaproponowane przez zamawiającego - z wyszczególnieniem danych określonych w Części III pkt ( inne uwarunkowania) ppkt 1 niniejszej siwz. 5. Oświadczenie Wykonawcy( złożone na formularzu Oferta przetargowa - Załącznik Nr 1 do siwz), że: - zdobył informacje konieczne do sporządzenia oferty; -zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; -zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy ( zał. nr 4 do siwz); II. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie Do ewidencji działalności gospodarczej ( w przypadku przedsiębiorców Występujących wspólnie - m.in. spółki cywilne, konsorcja - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru każdego ze wspólników) - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( załącznik nr 2 ), a ponadto : 7.1Kserokopia odpowiednich do zakresu robót uprawnień budowlanych kierownika budowy; 7.2 Aktualne zaświadczenia o wpisie do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej kierownika budowy; 7.3 Oświadczenie o gotowości kierownika budowy do pełnienia tej funkcji w okresie realizacji niniejszego zamówienia (załącznik nr 3 do siwz). 8. Wykaz wykonanych przez wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie robót odpowiadających przedmiotowi zamówienia (wykonanie lub remont elewacji) z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. 9. Dokumenty potwierdzające, że wymienione - zgodnie z p. 9 - roboty zostały wykonane należycie ( referencje zamawiających, ewentualnie kopie protokółów odbioru). 10. Oświadczenie w trybie Art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 223 z 2007 r. poz. 1655), zwanej dalej pzp - Załącznik Nr 2 do nin. siwz. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie ( spółka cywilna, konsorcjum, itd.) każdy ze współwykonawców składa oświadczenie oddzielnie. Ocena spełnienia warunków będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń według zasady spełnia - nie spełnia. Szczegółowe zapisy w S.I.W.Z zamieszczonej na stronie www.nowykorczyn.pl

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem
Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Tak Nie

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona:IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia :

www.nowykorczyn.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy Nowy Korczyn ul. Krakowska 1 28 - 136 Nowy Korczyn woj. Świetokrzyskie

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Data: 23/04/2008 Godzina: 11:45

Miejsce:

Sekretariat Urzędu Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1 28 - 136 Nowy Korczyn ( I piętro pok. nr 5

IV.3.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Załączone pliki
SPECYFIKACJA_Nowy_Korczyn.docspecyfikacja (SPECYFIKACJA_Nowy_Korczyn.doc - 229.376 KB)
Data publikacji: 2008-04-02 07:52:57 Redaktor: Leszek Chrobot
N_Korczyn_Docieplenie_elewacji_Szkoly_ nr_7.pdfzał 7 (N_Korczyn_Docieplenie_elewacji_Szkoly_ nr_7.pdf - 157.332 KB)
Data publikacji: 2008-04-02 07:53:11 Redaktor: Leszek Chrobot
Nowy_Korczyn_7.pdfzał 7 (Nowy_Korczyn_7.pdf - 164.838 KB)
Data publikacji: 2008-04-02 07:53:22 Redaktor: Leszek Chrobot
Nowy_Korczyn_8.pdfzał 8 (Nowy_Korczyn_8.pdf - 235.993 KB)
Data publikacji: 2008-04-02 07:53:36 Redaktor: Leszek Chrobot
Nowy_Korczyn_9.pdfzał 9 (Nowy_Korczyn_9.pdf - 258.362 KB)
Data publikacji: 2008-04-02 07:53:51 Redaktor: Leszek Chrobot
Nowy_Korczyn_10.pdfzał 10 (Nowy_Korczyn_10.pdf - 109.641 KB)
Data publikacji: 2008-04-02 07:54:03 Redaktor: Leszek Chrobot
Nowy_Korczyn_11.pdfzał 11 (Nowy_Korczyn_11.pdf - 109.911 KB)
Data publikacji: 2008-04-02 07:54:14 Redaktor: Leszek Chrobot
Nowy_Korczyn_12.pdfzał_12 (Nowy_Korczyn_12.pdf - 138.375 KB)
Data publikacji: 2008-04-02 07:54:27 Redaktor: Leszek Chrobot
Nowy_Korczyn_13.pdfzał_13 (Nowy_Korczyn_13.pdf - 111.556 KB)
Data publikacji: 2008-04-02 07:54:39 Redaktor: Leszek Chrobot
projekt_budowlany_SP_NK zal_nr_5_wraz_z rys_ 7_8_9_1_11_12_13.pdfprojekt budowlany (projekt_budowlany_SP_NK zal_nr_5_wraz_z rys_ 7_8_9_1_11_12_13.pdf - 231.682 KB)
Data publikacji: 2008-04-02 07:54:53 Redaktor: Leszek Chrobot
specyfikacja techniczna SP_NK_1 zal_nr_6.pdfspecyfikacja (specyfikacja techniczna SP_NK_1 zal_nr_6.pdf - 813.758 KB)
Data publikacji: 2008-04-02 07:55:22 Redaktor: Leszek Chrobot
Odpowiedzi_na_pytania_modyfikacja_specyfikacji_SPodstawowa_NK.docOdpowiedzi na pytania / modyfikacja specyfikacji Nowy Korczyn (Odpowiedzi_na_pytania_modyfikacja_specyfikacji_SPodstawowa_NK.doc - 28.16 KB)
Data publikacji: 2008-04-22 13:47:39 Redaktor: Leszek Chrobot

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 10790
Wprowadził do systemu: Leszek Chrobot, data: 2008-04-02 06:36:43
Opublikował: Leszek Chrobot, data publikacji: 2008-04-02 06:44:59
Ostatnia zmiana: Leszek Chrobot, data: 2008-04-21 21:56:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu