ZAPROSZENIE

2011-02-18 12:43:24 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn Ul. Krakowska 1 28 – 136 Nowy Korczyn ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na: Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Ucisków, gmina Nowy Korczyn

                                                    ZAPROSZENIE
do złożenia oferty na wykonanie prac: Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Ucisków  o wartości poniżej 14000 Euro
Gmina Nowy Korczyn Ul. Krakowska 1 28 – 136 Nowy Korczyn ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na: Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Ucisków
I.Opis przedmiotu zamówienia:Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Ucisków
II. Zakres robót: zgodnie z przedmiarem robót który stanowi załącznik do zaproszenia
III. Przedmiar robót stanowi załącznik nr 1 ogłoszenia i jest do pobrania bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej www.nowykorczyn.pl Roboty winny być wykonane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i normami oraz zasadami wykonania robót budowlanych obowiązującymi w tym zakresie.
IV. Przewidywany termin wykonania prac do 14.04.2011 r. Okres gwarancji 36 miesięcy liczony od daty spisania protokołu odbioru końcowego.
V. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi dołączyć do wypełnionego formularza ofertowego - załącznik nr 2 oraz:
1. Kosztorys szczegółowy zawierający wszystkie pozycje przedmiaru przedmiotu zamówienia. 
2. Odpis zaświadczenia z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
3. Potwierdzenie wniesionego wadium w wysokości 1 000 zł w terminie wyznaczonym na składanie ofert. Wadium można wnieść w pieniądzu w na rachunek bankowy Zamawiającego: Konto bankowe Bank Spółdzielczy Kielce o/Nowy Korczyn o nr 45 8493 0004 0139 0200 0231 0010
VI. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
najniższa cena.
Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego do dnia 24.02.2011 r. do godz. 10:00.
O wyborze oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dokumenty:


1. Oferta.doc


2. Kosztorys ofertowy.zip
 

Zobacz również: