Zapytanie ofertowe

2016-10-06 14:20:30 Aktualności

Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca opracowania Studium Wykonalności dla projektu polegającego na modernizacji infrastruktury szkolnej w Gminie Nowy Korczyn

  Znak: ZITŚ.271.Z15.2016                                         Nowy Korczyn, 6 października 2016r.

 

Zapytanie ofertowe

 

I.       Zamawiający:

Gmina Nowy Korczyn

ul. Krakowska 1 , 28-136 Nowy Korczyn

NIP: 655-18-75-335

REGON: 291010429

 

II.      Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca opracowania Studium Wykonalności  dla projektu polegającego na modernizacji infrastruktury szkolnej w Gminie Nowy Korczyn

 

Zamawiający będzie ubiegał się o pozyskanie dofinansowania na realizację powyższego zadania ze środków zewnętrznych  z UE w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej
.

 

III.     Opracowane Studium Wykonalności:

a)      będzie zgodne z  Instrukcją sporządzania Studium Wykonalności Inwestycji dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

b)     będzie  stanowić załącznik  do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu ze środków unijnych i należy je sporządzić zgodnie z aktualnymi wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPOWŚ w zakresie opracowania Analizy Ekonomiczno-Finansowej (Studium Wykonalności), obowiązującymi dla projektów aplikujących o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020,  w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowe.

 

Wykonawca zobowiązany jest do:

a)     sporządzenia przedmiotowych opracowań z uwzględnieniem wszelkich, aktualnych danych,

b)     aktualizacji Studium Wykonalności, będących przedmiotem zamówienia, do czasu uzyskania przez Zamawiającego pozytywnej oceny projektu dokonanej przez ekspertów wyznaczonych przez Instytucję Zarządzającą we wdrażaniu RPOWŚ  na lata 2014-2020.

 

IV. W celu realizacji zdania Wykonawca :

·      Sporządzi wycenę studium wykonalności odrębnie–Formularz Ofertowy.

·      Będzie uczestniczył w ewentualnych spotkaniach roboczych dotyczących konsultacji założeń przyjętych w studiach wykonalności. Za organizację spotkań odpowiada Zamawiający.

·      Zobowiązany jest również do dokonywania zmian w Studium Wykonalności
w zakresie przedstawionym przez Zamawiającego, w trakcie procesu ubiegania się o uzyskanie dofinansowania na realizację zadań.

·         Każda wersja opracowanego Studium Wykonalności musi zostać uzgodniona
i zatwierdzona przez Zamawiającego.

 

V.     Zamawiający zobowiązuje się do przekazania niezbędnych dokumentów
w tym szacunkowych kosztów inwestycyjnych dot. przedmiotowych zadań w ciągu 14 dni od podpisania umowy.

 

VI.   Zgodność dokumentów z aktami prawnymi i dokumentami strategicznymi

 

1.    Opracowane Studia Wykonalności dla projektów powinny być zgodne
z następującymi aktami prawnymi:

1)    Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.),

2)    Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.)

3)    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.),

4)    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody (Dz.U. 2009 Nr 151 poz.1220 z późn.zm)

5)    Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),

6)    Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199),

7)    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409, z póź.zm.),

8)    Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.
z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.),

 

2.    Inne dokumenty, z którymi przedmiotowe dokumenty powinien być skoordynowane:

1)    Strategia Rozwoju Kraju 2020

2)    Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020,

3)    Strategia Rozwoju Gminy Nowy Korczyn,

4)    Krajowe Programy Operacyjne na okres programowania 2014-2020,

5)    Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

6)    Wytyczne w zakresie opracowania Studium Wykonalności (analiza ekonomiczno finansowa).

 

VII.         Zakres rzeczowy dokumentów

1.    Zachowana zostanie zgodność z przepisami prawa.

2.    Przewidziane działania zostaną zaplanowane z uwzględnieniem analizy kosztów
i korzyści – zostanie wskazany optymalny wariant realizacji działań uwzględniający korzyści środowiskowe, ekonomiczne i społeczne.

3.    Dokumenty powinny być opracowane w sposób kompleksowy.

4.    Wyznaczone zostaną mierzalne cele (mierniki osiągnięcia celów) oraz zaplanowane sposoby monitorowania realizacji zadań.

VIII.       Przeprowadzenie  spotkań

1.    Zorganizowanie i przeprowadzenie ewentualnych spotkań w celu uzgodnienia zakresu opracowywanych dokumentów. Za organizację spotkań odpowiada Zamawiający

2.    Spotkania zostaną przeprowadzone w pomieszczeniach będących własnością Gminy.

3.    Terminy spotkań zostaną uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

IX.    Terminy wykonania

1.  Rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem opracowania rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy.

2.   Termin opracowania Studium Wykonalności został określony na 21.11.2016r.

X.     Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotowego zadania winno obejmować  wszystkie koszty (w tym: Opracowanie Studium Wykonalności, dodatkowo koszty uczestnictwa w spotkaniach,  uzyskanie/opracowań materiałów niezbędnych do sporządzenia Studiów Wykonalności dla ww. projektów oraz ryzyko związane z wykonaniem przedmiotowego zadania, bez możliwości negocjacji ceny w trakcie realizacji. W złożonej ofercie należy podać cenę netto, VAT i cenę brutto.

 

XI.   Wymagania dotyczące przekazania opracowanych dokumentów

1.     Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia będzie siedziba Zamawiającego.

2.    Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć wersje ostateczne:           

Opracowanego Studium Wykonalności dla wskazanego projektu z uwzględnieniem wymagań wynikających z przepisów dotyczących  ubiegania się jak  również  realizacji projektów z dotacją RPO oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPOWŚ w zakresie opracowania Analiz Ekonomiczno-Finansowych i wytycznymi w zakresie opracowania Analiz Ekonomiczno-Finansowych.

3. Wykonawca dostarczy dokumenty w liczbie 3 kompletów wydrukowanych i oprawionych wraz z wersją elektroniczną zapisaną na trwałym nośniku z możliwością kopiowania
i drukowania jego dowolnych części (w formacie .doc, .xls i .pdf - 3 egz.). Dokument musi  zostać podpisany na pierwszej stronie przez Wykonawcę opracowania wraz
z pieczęcią.

XII.  Osoba do kontaktu:

Łukasz Curyło – kierownik Referatu Inwestycji, tel. 41 234 54 32, e-mail: inwestycje@nowykorczyn.pl

XIII.  Warunki udziału w postępowaniu 

Posiadania wiedzy i doświadczenia

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali opracowanie co najmniej 3 studiów wykonalności (analiz ekonomiczno-finansowych) dla projektów realizowanych w ramach perspektywy 2014-2020 (np. w ramach programów operacyjnych we wszystkich województwach).

XIV. Dokumenty wymagane w postepowaniu:

W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postepowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

 

1.    Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zapytania.

2.    Oświadczenia oraz dokumenty wymagane w celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a)    wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których prace zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie - wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania

b)    Dokumenty upoważniające osoby podpisujące ofertę do reprezentowania Wykonawcy - dokumenty rejestrowe określające zasady reprezentacji oraz osoby upoważnione do reprezentowania, a także pełnomocnictwo określające jego zakres, jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik

Dokumenty składane w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną przez wykonawcę do podpisania oferty.

 

XVI. Termin nadesłania i związania ofertą oraz opis przygotowania oferty

1.     Na ofertę składa się formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami do niniejszego zapytania.

2.     Oferta musi być złożona w formie pisemnej, każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę,  jej treść musi odpowiadać treści zapytania.

3.     Dokumenty załączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4.     Oferta musi być sporządzona w języku polskim, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawiania śladu.

5.     Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię
i nazwisko podpisującego.

6.     Dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty upoważniające do reprezentowania – dokumenty rejestrowe oraz pełnomocnictwa, należy załączyć do oferty.

7.     Kopie dokumentów, z wyjątkiem pełnomocnictw, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

8.     Pełnomocnictwa muszą być załączone w formie oryginału lub kopii poświadczonych przez notariusza.

9.     Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osoby podpisujące ofertę;

10.  Wszystkie zapisane strony oferty oraz załączonych dokumentów i oświadczeń winny   być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja, z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się całość dokumentacji.

11.  Opakowanie oferty

Ofertę cenową należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym
i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Ofertę należy nadesłać na adres

Gmina Nowy Korczyn

ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn

 w terminie do dnia 14.10.2016 do godz. 13:00).  Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Kopertę oznakować napisem o treści:

Oferta na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu polegającego na modernizacji infrastruktury szkolnej w Gminie Nowy Korczyn z dopiskiem  nie otwierać do dnia 14.10.2016r., godz. 13:00”.

12. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu  związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w powyższy sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak powyższych adnotacji Wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej Specyfikacji.

XVII. Kryteria i sposób oceny ofert

1.    Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz uzyska największą liczbę punktów według poniżej wymienionych kryteriów:

 

Kryterium - cena - 100%

- Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ofercie.

Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

 

XVIII. Informacje dodatkowe

1. Oferty częściowe – Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2.Oferty wariantowe – Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Zamówienie uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia

uzupełniającego.

5. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu – Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny.

 

………………………………….

                  Podpis

  >>załączniki

 

WYKAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY NOWY KORCZYN

Zespół Szkół

L.p.

Nazwa placówki oświatowej

Adres

Organ prowadzący

1

Zespół Szkół w Nowym Korczynie:

Samorządowe Gimnazjum im. Św. Kingi w Nowym Korczynie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowy Korczynie

Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nowym Korczynie 

ul. Partyzantów 13

28-136 Nowy Korczyn

Gmina Nowy Korczyn

Szkoły Podstawowe

L.p.

Nazwa placówki oświatowej

Adres

Organ prowadzący

1

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Korczynie

Stary Korczyn 86

28-136 Nowy Korczyn

Gmina Nowy Korczyn

2

Szkoła Podstawowa w Brzostkowie

Brzostków 1

28-136 Nowy Korczyn

Gmina Nowy Korczyn

 


Wybór oferty:

Gmina Nowy Korczyn                                                                  Nowy Korczyn, 21.10.2016r.
ul. Krakowska 1
28-136 Nowy Korczyn

 

W związku z zapytaniem ofertowym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu polegającego na modernizacji infrastruktury szkolnej w Gminie Nowy Korczyn” wybrana została oferta  złożona przez GRACZKOWSKI DOTACJE sp. z o.o ul. Targowa 18/IV, 25-520 Kielce o łącznej wartości 4 800,00zł.

 

Zobacz również: