NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W NOWYM KORCZYNIE

2011-04-01 19:48:48 Ogłoszenia o naborze

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Korczynie Ogłasza Nabór na Wolne Stanowisko Urzędnicze: Główny Księgowy Zakładu

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Korczynie  Ogłasza Nabór

na Wolne Stanowisko Urzędnicze:

Główny Księgowy Zakładu

I. Opis stanowiska i zakresu zadań wykonywanych.


Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie obowiązków z zakresu:

1.      prowadzenia rachunkowości jednostki,

2.     ścisłe przestrzeganie przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych,

3.      ustalenie i aktualizowanie dokumentacji opisującej politykę rachunkowości,

4.      zapewnienie prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostki zgodnie z art. 24 ustawy o rachunkowości, tj. w sposób pozwalający na uznanie ich za:

         rzetelne,

         bezbłędne,

         sprawdzalne,

         prowadzone na bieżąco.

5.      udział w spisie z natury aktywów, w tym pieniężnych, uzyskaniu potwierdzenia  od banków i kontrahentów prawidłowości stanów wykazanych  w księgach rachunkowych, porównaniu danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami oraz wyjaśnieniu i rozliczeniu ewentualnych różnic.

6.      naliczanie i wypłata wynagrodzeń - prowadzeniem stosownych ewidencji, dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń itp.,

7.      terminowym naliczaniem i odprowadzaniem składek na ubezpieczenia społeczne   i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

8.      wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,

9.      sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat,

10. udział w sporządzaniu planów Zakładu,

11.analiza kosztów oraz prowadzenie ewidencji księgowej w sposób umożliwiający rzetelną kalkulację cen na świadczone usługi,

12. W zakresie zarządzanie finansami:

1)       zapewnienie właściwego obiegu informacji wewnętrznej,

2)       kontrola przebiegu operacji finansowych,

3)       ocena ryzyka (analiza ewentualnych zagrożeń i nieprawidłowości oraz możliwości ich wyeliminowania),

4)       zarządzanie aktywami i pasywami, a zwłaszcza:

         zarządzanie kapitałem, w tym również długiem, zapewnienie płynności finansowej,

         zarządzanie aktywami trwałymi,

         zarządzanie projektami i inwestycjami (planowanie i ocena efektywności inwestycji).

13. sporządzania sprawozdań finansowych,

14. dokonywania kontroli:

a)     zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b)     kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.


II. Niezbędne wymagania.

 

Zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami ) głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych  może być osoba, która:,

1)     posiada obywatelstwo  państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

2)     ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3)     nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4)     posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

5)     spełnia jeden z poniższych warunków:

a)     ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3- letnią praktykę w księgowości,

b)     ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c)      jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)     posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

III. Wymagania pożądane

1)    trzech letni  staż pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku.

2)    znajomość i umiejętność stosowania niezbędnych przepisów prawnych, w tym  Ustawy o finansach publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Cywilnego, Prawa Zamówień Publicznych,

3)     dobra znajomość obsługi komputera ( w tym znajomość programu MS Office),

4)     samodzielność i umiejętność organizowania pracy własnej oraz podległym pracownikom,

5)     umiejętność analitycznego myślenia,

6)     dokładność,

7)     odpowiedzialność i rzetelność,

8)     umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,

9)     wysoka kultura osobista ,

10)odporność na stres,

11)nieposzlakowana opinia,

12)dyspozycyjność.

IV. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty.

1.     Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV).
List motywacyjny,

2.     Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie  i kwalifikacje.

3.      Kopie świadectw pracy dokumentujące wymagany staż pracy.

4.      Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

5.     Aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do zatrudnienia na danym stanowisku.

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami)”


Oferty należy składać osobiście do dnia 12 kwietnia 2011r. do godz. 10.00 lub przesyłać pocztą  pod adresem : Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Korczynie, 28- 136 Nowy Korczyn w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Nowym Korczynie”.

Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Nie rozpatrywane będą oferty przesłane pocztą które dotrą do Zakładu później  niż w podanym powyżej terminie.

V.   Etapy konkursu.

Postępowanie naboru na wolne stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja powołana przez dyrektora Zakładu Komunalnego w Nowy Korczynie.

W/w postępowanie składać się będzie z II etapów:

I etap – sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym.

Lista osób, które spełnią wymogi formalne zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu osoby, które spełniły wymagania formalne zostaną powiadomione indywidualnie. Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie, najpóźniej na trzy dni przed jego przeprowadzeniem.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Korczynie  zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.

VI. Zakończenie postępowania i ogłoszenie wyników

Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach naboru najpóźniej 3 dni po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowy Korczyn.                        

 

                                                                                           p.o. Dyrektora

                                                                                  mgr Czesław Bednarski

 

Zobacz również: