OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 9 stycznia 2023r.

2023-01-20 13:09:47 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Ogłoszenie

2023-01-19 12:22:17 Aktualności

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych. więcej»

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2

2023-01-17 14:34:40 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Nowy Korczyn w 2023 roku. więcej»

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2023-01-17 14:27:56 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowy Korczyn w 2023 roku. więcej»

OBWIESZCZENIE KR.ZUZ.4.4210.216.2022.AS z dnia 29.12.2022 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

2023-01-09 12:35:28 Aktualności

Na podstawie:
- art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.);
- art. 390 ust. 1 pkt. 2 lit. b), art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 lit. a), art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 1, ust. 3, ust. 4 i ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.),
więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2023-01-03 14:25:51 Aktualności

Na podstawie art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn podaje do publicznej wiadomości treść oferty Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pozyskiwania artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Nowy Korczyn. więcej»

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

2022-12-22 13:34:02 Aktualności

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nowy Korczyn więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 13 grudnia 2022r.

2022-12-14 14:37:29 Aktualności

zawiadamia strony postępowania, o wydaniu w dniu 13.12.2022 r. decyzji znak: ZITŚ.6220.2.2021 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ,,Instalacja Odnawialnego Źródła Energii instalacji paneli fotowoltaicznych pn. „Badrzychowice PV” o mocy do 1 MW, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej w miejscowości Badrzychowice, gmina Nowy Korczyn na części dz. ewid. nr 315/1”.
więcej»

Decyzja o umorzeniu postępowania

2022-12-14 14:30:08 Aktualności

umarzam w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Instalacja Odnawialnego Źródła Energii instalacji paneli fotowoltaicznych pn. „Badrzychowice PV” o mocy do 1 MW, wraz
z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej w miejscowości Badrzychowice, gmina Nowy Korczyn na części dz. ewid. nr 315/1”.
więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

2022-12-12 12:30:22 Aktualności

Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że na wniosek Związku Międzygminnego ,,NIDA 2000” z siedzibą w Starym Korczynie, 28-136 Nowy Korczyn, złożony w dniu 25.10.2022r. przy piśmie z dnia 12.10.2022r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Nidy, nowych obiektów budowlanych na terenie dz. ewid. nr 150, obręb 0020 Stary Korczyn, jednostka ewidencyjna: 260103_5 Nowy Korczyn – obszar wiejski, gmina Nowy Korczyn, powiat buski, województwo świętokrzyskie, w ramach zamierzenia budowlanego pt. ,,Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody o budynek zakładu separacji zawiesin, przebudowa instalacji wodociągowej i elektrycznej oraz budowę wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, elektrycznej i wodociągowej na działkach o nr ewid. 147, 148, 149, 150, 151, położonych w miejscowości Stary Korczyn”, gm. Nowy Korczyn, powiat buski, woj. świętokrzyskie. więcej»