Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 16 lutego 2024r.

2024-02-16 14:22:49 Aktualności

Zawiadamiam że, Powiat Buski ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój przedłożył do Urzędu Miasta i Gminy Nowy Korczyn uzupełnienie do Karty informacyjnej Przedsięwzięcia pn Przebudowa drogi powiatowej Ostrowce - Kawęczyn - Brzostków. więcej»

Zarządzenie nr 10/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn

2024-02-16 13:06:27 Aktualności

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.
Nazwa zadania: Organizacja systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, mających na celu rozwój umiejętności sportowych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki alkoholowej. więcej»

Zarządzenie nr 9/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn

2024-02-16 13:02:32 Aktualności

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.
Nazwa zadania: Popularyzacja gry w piłkę nożną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenie, współzawodnictwo, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu lokalnym i regionalnym, zakup odzieży, obuwia i sprzętu do uprawiania sportu oraz bieżące utrzymanie stadionu sportowego w Nowym Korczynie. więcej»

Zarządzenie nr 6/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 9 lutego 2024 r.

2024-02-15 11:48:49 Aktualności

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku więcej»

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2024-02-12 14:23:30 Aktualności

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego w zakresie utrzymywania i wykonywania robót obiektów w zakresie łączności publicznej i sygnalizacji. więcej»

Ogłoszenie

2024-02-05 12:52:16 Aktualności

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990- roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych więcej»

Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

2024-02-02 12:51:14 Aktualności

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.) więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 22 stycznia 2024r.

2024-01-24 09:35:32 Aktualności

Zawiadamiam że, firma CONTEK PROJEKT, ul. Warszawska 6/9, 25-306 Kielce przedłożyła do Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Korczynie uzupełnienie Karty Informacyjnej przedsięwzięcia pn.: " Rozbudowa Drogi Krajowej nr 79 na odcinku Słupia - Nowy Korczyn". więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

2024-01-23 13:29:25 Aktualności

Dyrektor Zarządu w Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Nidy, nowych obiektów budowlanych na działkach w gminie Nowy Korczyn. więcej»

Zarządzenia Burmistrza nr 2 2024

2024-01-17 14:34:49 Aktualności

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku. Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. więcej»