Zapytanie ofertowe

2019-02-19 21:54:30 Aktualności

Zakup i dostawa kruszywa do naprawy dróg na terenie gminy Nowy Korczyn samochodami samowyładowczymi we wskazane przez zamawiającego miejsce na terenie gminy Nowy Korczyn. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 14 lutego 2019r.

2019-02-15 22:44:56 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia wraz z demontażem w miejscowości Podzamcze gmina Nowy Korczyn na działkach o nr ewid. 1640, 1639, 1638, 2028, 1634, 1636, 1637, 1633, 1631, 2016, 1629, 1628, 1641/1, 1641/2 położone w miejscowości Podzamcze gmina, Nowy Korczyn więcej»

Zawiadomienie

2019-02-14 10:01:12 Aktualności

zawiadamiam, że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym o ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Nowy Korczyn o łącznej powierzchni 45,61 ha, przygotowany został materiał dowodowy do wydania stosownej decyzji. więcej»

Zawiadomienie

2019-02-14 10:00:23 Aktualności

zawiadamiam, że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym o ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Nowy Korczyn o łącznej powierzchni 19,41 ha, przygotowany został materiał dowodowy do wydania stosownej decyzji. więcej»

Ogłoszenie Starosty buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania

2019-02-11 23:20:06 Aktualności

Starosta buski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w Nowym Korczynie, oznaczonej jako działka nr 432 posiadającej nieuregulowany stan prawny. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 7 lutego 2019r.

2019-02-09 11:31:16 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:
- budowie elektroenergetycznych linii kablowych oświetlenia drogowego nN 0,4 kV w miejscowości Nowy Korczyn na działkach o numerach ewidencyjnych: 1008, 828, 1268, 1023 Nowy Korczyn oraz działki nr 165 Grotniki Duże gm. Nowy Korczyn. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 31 stycznia 2019r.

2019-02-04 22:27:58 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer,,BUS4420A,, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid.139 obręb 0022 w Uciskowie, gmina Nowy Korczyn.
więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 25 stycznia 2019 r.

2019-01-28 17:02:04 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2019-01-28 11:12:01 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku więcej»

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2019-01-28 11:08:26 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 roku. więcej»