Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 12 października 2022r.

2022-10-12 09:20:30 Aktualności

Podaje się do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nowy Korczyn – Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn decyzją znak: ZITŚ.6733.4.2022 z dnia 12.10.2022r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Korczyn na działkach o nr ewid. 1014/3, 2050 położonych w miejscowości Nowy Korczyn. więcej»

Zawiadomienie

2022-09-26 18:32:57 Aktualności

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących włąsność osób fizycznych i wspólnot gruntowo-leśnych, położonych na terenie obrębów ewidencyjnych: Badrzychowice, Górnowola, Grotniki Małe, Kawęczyn, Ostrowce, Rzegocin, Strożyska i Ucisków, gmina Nowy Korczyn więcej»

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu

2022-09-22 12:13:27 Aktualności

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku firmy NEXERA zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj.: budowie kanalizacji kablowej oraz podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnej linii kablowej w miejscowościach: Oblekoń, Podwale, Rataje Słupskie, Trzebica, gm. Pacanów oraz Parchocin, gm. Nowy Korczyn, powiat buski, woj. świętokrzyskie.
więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 14 września 2022r.

2022-09-15 14:53:34 Aktualności

W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Korczyn. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 13 września 2022r.

2022-09-13 12:46:10 Aktualności

o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew pod linią średniego napięcia na nieruchomościach położonych na terenie gminy Nowy Korczyn więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 9 września 2022r.

2022-09-12 15:01:40 Aktualności

Zawiadamia strony postępowania, o wydaniu w dniu 09.09.2022 r. decyzji znak: ZITŚ.6220.2.2022 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ,, Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW włącznie wraz z całą infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie gminy Nowy Korczyn obręb Nowy Korczyn działka numer ewidencyjny 696/3”.
więcej»

Decyzja o umorzeniu postępowania

2022-09-12 14:59:34 Aktualności

Umarzam w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW włącznie wraz z całą infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie gminy Nowy Korczyn obręb Nowy Korczyn działka numer ewidencyjny 696/3”.
więcej»

Zawiadomienie Starosty buskiego

2022-09-07 11:53:15 Aktualności

Zawiadamiam, że przygotowany został materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w obrębie 0019 Sępichów, gm. Nowy Korczyn, poprzez udzielenie zezwolenia na podwieszenie kabla światłowodowego na podbudowie istniejącej linii energetycznej 15 kV relacji GPZ Wełecz -RS Korczyn. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 29 sierpnia 2022r.

2022-08-29 13:24:57 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn,
zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego
na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, al. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna, złożony poprzez pełnomocnika P. Daniela Sakowskiego GAMUZA Sp. z o.o., ul. Prof. Dr M. Michałowicza 46/2, 43-300 Bielsko-Biała (adres do korespondencji: ul. Batorego 22, 34-100 Wadowice) w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew pod linią średniego napięcia na nieruchomościach położonych na terenie gminy Nowy Korczyn oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek:
- 254 - obręb Ostrowce;
- 220, 351, 174, 173 - obręb Górnowola;
- 205, 200/1, 198/1, 197/4, 298 - obręb Grotniki Małe;
- 191, 16, 186, 31, 30, 28/1, 27/1 - obręb Grotniki Duże;
- 21, 748/1, 748/2 - obręb Nowy Korczyn.
więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 sierpnia 2022r.

2022-08-26 11:37:14 Aktualności

W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Parchocin. więcej»