Sprzedaż końcowa paliwa stałego – węgla

2023-05-30 14:14:26 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn ogłasza sprzedaż końcową paliwa stałego dla gospodarstw domowych w terminie do dnia 31 lipca 2023r. w cenie 1930,00 zł za tonę. więcej»

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach - obwieszczenie z dnia 19 maja 2023 r

2023-05-25 11:11:05 Aktualności

Do pobrania: więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 18 maja 2023 r

2023-05-22 13:10:57 Aktualności

Zawiadamiam że na wniosek gminy Nowy Korczyn zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa linii napowietrznej/kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzegocin. więcej»

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 11.05.2023 r.

2023-05-22 12:44:58 Aktualności

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach uchyliło w całości decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn o odmowie ustalenia celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w gminie Nowy Korczyn. więcej»

Obwieszczenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

2023-05-19 12:43:47 Aktualności

Ogłoszenie o konsultacjach projektu "Regionalny plan transportowy Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 8 maja 2023 r

2023-05-08 12:22:51 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w ciągu drogi krajowej DK79 polegającego na budowie latarni oświetleniowych i linii kablowej elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 2 maja 2023 r.

2023-05-05 10:46:55 Aktualności

Zawiadamiam strony postępowania o wydaniu postanowienia wznawiającego zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - elektroenergetyczną obręb Górnowola gm. Nowy Korczyn. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 27 kwietnia 2023 r.

2023-05-02 14:34:54 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Nowy Korczyn" więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 27 kwietnia 2023 r.

2023-04-27 12:58:26 Aktualności

o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew pod linią średniego napięcia na nieruchomościach położonych na terenie gminy Nowy Korczyn więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

2023-04-17 12:59:13 Aktualności

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania tego budynku na funkcję usługowo — handlowo — produkcyjną (usługi w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów mięsnych - masarnia), których planowane posadowienie będzie na rzędnej 168,65 m n.p.m., na działce ewid. o nr: 173/2 w msc. Kawęczyn, gmina Nowy Korczyn, obręb 0009 Kawęczyn. więcej»