Zawiadomienie Starosty Buskiego

2021-02-19 10:42:22 Aktualności

Starosta Buski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w obrębie Sępichów
więcej»

Ogłoszenie o III przetargu

2021-02-17 10:22:00 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ogłasza III przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego więcej»

Informację o wyniku II przetargu ustnym nieograniczonym

2021-02-15 14:06:36 Aktualności

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 368 obręb Błotnowola o łącznej powierzchni 0,15 ha więcej»

Ogłoszenie

2021-02-11 09:23:06 Aktualności

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2021-02-08 11:28:23 Aktualności

Na podstawie art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn podaje do publicznej wiadomości treść oferty Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim
więcej»

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach

2021-02-03 08:47:39 Aktualności

Zawiadamiam, iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach wydało decyzję ostateczną, którą uchyliło w całości decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji telekomunikacyjnej nadawczo-odbiorczej w miejscowości Ucisków więcej»

Zawiadomienie Starosty Buskiego

2021-01-29 14:08:28 Aktualności

Zawiadamiam, że z urzędu, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie Badrzychowice o powierzchni 0,1735 ha. więcej»

Wykaz działek przeznaczonych do komunalizacji

2021-01-29 09:03:38 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do komunalizacji w miejscowości Rzegocin więcej»

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2021-01-29 09:02:36 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku. więcej»

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2021-01-29 08:35:29 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 roku. więcej»