Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach - Obwieszczenie

2024-04-19 13:25:31 Aktualności

Obwieszczenie więcej»

Obwieszczenie

2024-04-19 13:22:13 Aktualności

Obwieszczenie więcej»

Ogłoszenie

2024-04-15 23:28:36 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ogłasza nabór wniosków w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie Gminy Nowy Korczyn, wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 10 kwietnia 2024 r.

2024-04-12 12:43:10 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ustalił ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr ewid. 35/1 Winiary Wiślickie. więcej»

Zawiadomienie

2024-04-10 12:44:38 Aktualności

Dyrektor Zarządu w Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie informuje, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z rzeki Nida. więcej»

Obwieszczenie

2024-04-08 13:09:37 Aktualności

Dyrektor Zarządu w Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z rzeki Wisły, wprowadzenie do rzeki Wisły ścieków przemysłowych, wykonanie oraz likwidację urządzeń wodnych (km rzeki 746 - 467) więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

2024-04-02 13:17:49 Aktualności

Dyrektor Zarządu w Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Nidy, nowych obiektów budowlanych na działkach w gminie Nowy Korczyn. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 25 marca 2024 r.

2024-03-25 14:49:21 Aktualności

zawiadamiam strony postępowania o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej Ostrowce - Kawęczyn - Brzostków więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 19 marca 2024 r.

2024-03-20 14:34:06 Aktualności

Zawiadamiam o wydaniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 79 na odcinku Słupia - Nowy Korczyn. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 4 marca 2024 r.

2024-03-04 14:49:46 Aktualności

podaje się do publicznej wiadomości, że po rozpoznaniu wniosku Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ustalił lokalizację celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa istniejącego rurociągu DN 200 między filtrami pośpiesznymi a pompownią I stopnia na działkach położonych przy ul. Kingi w miejscowości Nowy Korczyn. więcej»