Zapytanie - sondaż rynku

2023-09-20 15:29:04 Aktualności

Dostawa sprzętu IT i oprogramowania wykonywane w ramach projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Nowy Korczyn więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 15 września 2023r.

2023-09-15 10:45:26 Aktualności

Podaje się do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nowy Korczyn - Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej/ kablowej w miejscowości Górnowola więcej»

Zapytanie ofertowe

2023-08-28 22:19:23 Aktualności

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Korczyn do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju i w drodze powrotnej wraz z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2023/2024
więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 sierpnia 2023r.

2023-08-28 12:31:17 Aktualności

podaje się do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nowy Korczyn - Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektroenergetycznej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Parchocin. więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

2023-08-25 11:46:46 Aktualności

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie informuje, że zostało wszczęte na wniosek Gminy Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy
Korczyn; złożonego w dniu 21.03.2023 r. (data wpływu do ZZ Sandomierz), postępowanie administracyjne
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na lokalizowanie na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w m.
Parchocin zasilanej z sieci nN „Parchocin I”, zlokalizowanego na działce ewid. o nr: 56, w m . Parchocin ,
gm. Nowy Korczyn, powiat buski, woj. świętokrzyskie. więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2023-08-16 21:24:06 Aktualności

Na podstawie art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn podaje do publicznej wiadomości treść oferty Fundacji Gospodarczej św. Brata Alberta więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 1 sierpnia 2023r.

2023-08-07 12:06:30 Aktualności

Zawiadamiam, że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa Obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW 973 na terenie gminy Busko-Zdrój więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 1 sierpnia 2023r.

2023-08-02 13:36:17 Aktualności

Zawiadamiam strony postępowania że w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach dotyczącym uzupełnienia informacji w raporcie oddziaływania na środowisko Firma Power Land przedłożyła do Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Korczynie aneks nr 1 do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej obręb Rzegocin więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 31 lipca 2023r.

2023-07-31 13:47:56 Aktualności

Podaje się do publicznej wiadomości, że z urzędu – Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn decyzją znak: ZITŚ.6733.8.2022 z dnia 31.07.2023r. uchylił decyzję ostateczną znak:ZITŚ.6733.8.2022 z dnia 26.08.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Parchocin gmina Nowy Korczyn na działce o nr ewid. 56 położonej w miejscowości Parchocin, gmina Nowy Korczyn. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 lipca 2023r.

2023-07-26 15:01:09 Aktualności

Zawiadamiam strony postępowania że, w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach dotyczącym uzupełnienia informacji w raporcie oddziaływania na środowisko Firma Power Land przedłożyła do Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Korczynie Aneks nr 1 do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Górnowola i Ostrowce" wraz z infrastrukturą towarzyszącą. więcej»