OGŁOSZENIE

2008-04-13 08:40:31 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn ogłasza nabór ofert na dostawę kołowej koparko – ładowarki więcej»

Raport NIK

2008-03-21 07:38:29 Aktualności

Raport NIK więcej»

OGŁOSZENIE

2008-03-18 16:59:49 Aktualności

OGŁOSZENIE więcej»

O G Ł O S Z E N I E

2008-03-06 15:40:19 Aktualności

O G Ł O S Z E N I E więcej»

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowy Korczyn

2008-02-19 17:31:51 Aktualności

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowy Korczyn więcej»

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Z DNIA 11.12.2007r.

2007-12-14 08:58:18 AktualnościBez nazwy


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Z DNIA 11.12.2007r.

O B W I E S Z C Z E
N I E Na podstawie art.19 ust. 2 pkt. 4a, art.31, art.32 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami)


WÓJT GMINY NOWY KORCZYN Znak:GKB.7639-04/2007
Nowy Korczyn, 2007-12-11 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art.19 ust.
2 pkt. 4a, art.31, art.32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) Wójt Gminy Nowy Korczyn podaje do
publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczony został wniosek
Pani Marii Wijas zam. w Kielcach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla zmierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie odcinka
gazociągu w/c DN 300 PN 6.0 MPa relacji Swarzów - Zborów na działce nr ewid.
65 w miejscowości Pawłów gm. Nowy Korczyn. Uwagi i wnioski dot. w/w inwestycji
można składać w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej
informacji w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie pokój nr 11.


WÓJT GMINY
inż. Wiktor Kwas
więcej»

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY

2007-12-05 08:04:58 Aktualności

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY więcej»

Zarząd Stowarzyszenia "G5" ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Biura Stowarzyszenia "G5"

2007-11-12 19:33:32 Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia "G5" ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Biura Stowarzyszenia "G5" więcej»

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2008 roku.

2007-09-28 13:08:36 Aktualności

WÓJT GMINY NOWY KORCZYN


Działając na podstawie art.13 w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.Nr 96, poz.873 z późn. zm.)

OGŁASZA
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2008 roku.więcej»

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Z DNIA 31.07.2007r.

2007-08-01 10:11:09 Aktualności

Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 4a, art.31 , art.32 ustawyz dnia 27 kwietnia 2001 r „Prawo ochrony środowiska” /Dz.U.Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami/

WÓJT GMINY NOWY KORCZYN

Podaje do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczony został wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na :
więcej»