Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 4 maja 2020 r.

2020-05-06 20:01:38 Aktualności

zawiadamia się strony postępowania o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Przebudowa drogi powiatowej Piasek Wielki - Ostrowce - Górnowola - Pawłów" więcej»

Obwieszczenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach

2020-05-05 08:06:54 Aktualności

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach zawiadamia o wydaniu decyzji pozwalającej na wykonanie badań archeologicznych w związku z inwestycją pod nazwą Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Korczyn

więcej»

Informacja Starosty Buskiego

2020-04-30 13:34:00 Aktualności

o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie jednostek ewidencyjnych więcej»

Projekt „Aktywizacja szansą na lepsze jutro”

2020-04-23 12:30:06 Aktualności

MGOPS w Nowym Korczynie przystąpił do projektu „Aktywizacja szansą na lepsze jutro” więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 16 kwietnia 2020 r.

2020-04-23 09:09:17 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Punkt skupu złomu i metali kolorowych więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 16 kwietnia 2020 r.

2020-04-23 08:36:17 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udrożnieniu koryta rzeki Wisła więcej»

Zawiadomienie

2020-04-17 11:24:05 Aktualności

zawiadamiam, że w dniu 14 kwietnia 2020 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne, w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Gminą Nowy Korczyn własności nieruchomości stanowiącej mienie gminne, położonej w obrębie 0002 Błotnowola. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 16 kwietnia 2020 r

2020-04-17 11:14:41 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Nowy Korczyn więcej»

Obwieszczenie o zmianie terminu rozprawy administracyjnej i oględzin

2020-04-09 13:35:02 Aktualności

Dyrektor Zarządu zlewni w Kielcach zawiadamia, że z uwagi na stan epidamii zawieszone są wizyty klientów w biurach Państwowego Gospodarstwa Wodnego więcej»

Ogłoszenie Starosty buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

2020-04-01 15:04:22 Aktualności

Zawiadamiam o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 01 Nowy Korczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 1523, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego
więcej»