Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2019-01-16 16:34:20 Aktualności

Na podstawie art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn podaje do publicznej wiadomości treść oferty Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pozyskiwania artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Nowy Korczyn.
więcej»

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.01.2019 r.

2019-01-15 16:36:33 Aktualności

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 973, na terenie gminy Nowy Korczyn w woj. świętokrzyskim oraz gminy Gręboszów w woj. małopolskim. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 14 stycznia 2019r.

2019-01-14 23:20:11 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych oświetlenia drogowego nN 0,4 kV w miejscowości Nowy Korczyn na działkach o numerach ewidencyjnych: 1008, 828, 1268, 1023 Nowy Korczyn oraz dz. nr 165 Grotniki Duże gm. Nowy Korczyn
więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 7 stycznia 2019r.

2019-01-14 23:14:30 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:
- przebudowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN - 15 KV związanej z modernizacją RS Nowy Korczyn w miejscowości Nowy Korczyn gm. Nowy Korczyn - RE Busko więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 31 grudnia 2018r.

2018-12-31 14:25:32 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zawiadamiam że na wniosek ALGO POLAND sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na - budowie stacji transmisyjnej WA0135 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilania na dz. o nr.ew.141 obręb 0022 w Uciskowie gmina Nowy Korczyn więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 31 grudnia 2018r.

2018-12-31 14:06:47 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zawiadamiam że na wniosek P4 sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na - budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Uciskowie.
więcej»

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu

2018-12-12 20:51:01 Aktualności

Sprzedaż drewna na pniu w miejscowości Nowy Korczyn, obręb ewidencyjny Nowy Korczyn, na działce nr 1707 (drzewa oznaczone kolorem niebieskim). więcej»

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu

2018-12-12 20:49:39 Aktualności

Sprzedaż drewna na pniu w miejscowości Nowy Korczyn, obręb ewidencyjny Nowy Korczyn, na działce nr 1707 (drzewa oznaczone kolorem pomarańczowym). więcej»

Zapytanie ofertowe

2018-11-29 21:41:09 Aktualności

Wykonanie ekspertyzy /opinii biegłego/ specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stanu wody na działkach zlokalizowanych na gruntach wsi Brzostków, gm. Nowy Korczyn. więcej»

zawiadomienie

2018-11-27 14:50:52 Aktualności

w sprawie uznania nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Korczyn za wspólnotę gruntową więcej»