Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

2022-12-12 12:30:22 Aktualności

Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że na wniosek Związku Międzygminnego ,,NIDA 2000” z siedzibą w Starym Korczynie, 28-136 Nowy Korczyn, złożony w dniu 25.10.2022r. przy piśmie z dnia 12.10.2022r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Nidy, nowych obiektów budowlanych na terenie dz. ewid. nr 150, obręb 0020 Stary Korczyn, jednostka ewidencyjna: 260103_5 Nowy Korczyn – obszar wiejski, gmina Nowy Korczyn, powiat buski, województwo świętokrzyskie, w ramach zamierzenia budowlanego pt. ,,Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody o budynek zakładu separacji zawiesin, przebudowa instalacji wodociągowej i elektrycznej oraz budowę wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, elektrycznej i wodociągowej na działkach o nr ewid. 147, 148, 149, 150, 151, położonych w miejscowości Stary Korczyn”, gm. Nowy Korczyn, powiat buski, woj. świętokrzyskie. więcej»

Zarządzenie Nr 84/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 1 grudnia 2022 r.

2022-12-12 08:53:01 Aktualności

w sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcie lub korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowy Korczyn związane z prowadzeniem robót budowlanych, naprawczych lub umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej więcej»

Zapytanie ofertowe nr ZITŚ.271.Z12.2022

2022-12-08 14:12:22 Aktualności

Dostawa paliw płynnych: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego. więcej»

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 1 grudnia 2022 r.

2022-12-06 13:28:09 Aktualności

W sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcie lub korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowy Korczyn związane z prowadzeniem robót budowlanych, naprawczych lub umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej. więcej»

Obwieszczenie - sprostowanie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 listopada 2022r.

2022-11-30 14:55:05 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn w Obwieszczeniu z dnia 24 listopada 2022 r. o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obręb Winiary Wiślickie, gmina Nowy Korczyn prostuje oczywistą omyłkę pisarską. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 25 listopada 2022r.

2022-11-30 14:43:42 Aktualności

Zawiadamiam że na wniosek Gminy Nowy Korczyn zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa elektroenergetycznej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na działkach położonych w miejscowości Ostrowce" więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 24 listopada 2022r.

2022-11-24 12:40:20 Aktualności

Zawiadamiam że na wniosek P4 sp z o.o. zostało wszczęte postępowanie w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obręb Winiary Wiślickie, gmina Nowy Korczyn. więcej»

Zarządzenie nr 78/2022

2022-11-22 20:52:30 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej więcej»

Obwieszczenie Starosty buskiego z dnia 31 października 2022 r.

2022-11-08 12:48:09 Aktualności

Starosta buski zawiadamia o wydaniu decyzji odmawiającej PGE zezwolenia na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w obrębie Sępichów w celu podwieszenia kabla światłowodowego na podbudowie istniejącej linii energetycznej 15 kV. więcej»

Zakup paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

2022-11-04 14:56:12 Aktualności

Niniejszym działając na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236), informujemy, że Gmina Nowy Korczyn przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r. więcej»