Ogłoszenie

2022-03-10 08:57:30 Aktualności

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych więcej»

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2022-03-07 22:11:31 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 15 lutego 2022r.

2022-02-15 14:41:30 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek EPLANT 3 Sp. z o. o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa instalacji agrofotowoltaicznych „WINIARY WIŚLICKIE” wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 2 MW,
z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Winiary Wiślickie, gmina Nowy Korczyn”. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 15 lutego 2022r.

2022-02-15 08:51:05 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 9 lutego 2022r.

2022-02-14 14:57:41 Aktualności

Zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 09.02.2022 r. postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Power Land 1 Sp. z o. o. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Górnowola i Ostrowce” wraz
z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną na działkach o nr ewid. 28, 29 – obręb Górnowola i działkach o nr ewid. 4, 5, 6, 7, 8 – obręb Ostrowce, gmina Nowy Korczyn”.
więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 10 lutego 2022r.

2022-02-10 13:57:52 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Sieci Gazowej Średniego Ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Badrzychowice. więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2022-02-10 11:26:32 Aktualności

Na podstawie art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn podaje do publicznej wiadomości treść oferty Fundacji Gospodarczej św. Brata Alberta więcej»

Decyzja Starosty Buskiego z dnia 25.01.2022 r.

2022-01-31 14:47:48 Aktualności

Ustala się wykaz uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Nowy Korczyn, gm. Nowy Korczyn oraz wykaz obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkość przysługującym im udziałówwe Wspólnocie, stanowiący integralny załącznik nr 1 do niniejszej decyzji więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2022-01-24 13:45:38 Aktualności

Na podstawie art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn podaje do publicznej wiadomości treść oferty Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 24 stycznia 2022r.

2022-01-24 08:32:39 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie więcej»