Ogłoszenie o przetargu

2022-01-11 08:34:55 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
1. Nieruchomość położona w miejscowości Grotniki Duże
2. Nieruchomość położona w miejscowości Grotniki Duże
3. Nieruchomość położona w miejscowości Sępichów więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 31 grudnia 2021r.

2022-01-03 14:04:08 Aktualności

Burmistrz Miastai Gminy Nowy Korczyn zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Energy Group DRF Sp. z o. o., ul. Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Instalacja Odnawialnego Źródła Energii instalacji paneli fotowoltaicznych pn. „Badrzychowice PV” o mocy do 1 MW, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej w miejscowości Badrzychowice, gmina Nowy Korczyn na części dz. ewid. nr 315/1”. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 grudnia 2021r.

2022-01-03 14:02:37 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek EPLANT 37 Sp. z o. o., ul. Salwatorska 14/310, 30-109 Kraków, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIASEK WIELKI 1 do 1,0 MW każda, o łącznej mocy do 2,0 MW, zlokalizowanych w miejscowości Piasek Wielki, gm. Nowy Korczyn wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości”. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 27 grudnia 2021r.

2021-12-30 08:37:42 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn zawiadamia strony postępowania, o wydaniu w dniu 27.12.2021 r. postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Power Land 1 Sp. z o. o., ul. Legionistów 5A/10, 33-100 Tarnów „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną na działce o nr ewid. 253, 258, 263/1, 265, 267, 269/1 obręb Rzegocin, na działce o nr ewid. 1 obręb Górnowola, gmina Nowy Korczyn, województwo świętokrzyskie. O mocy nominalnej do 100 MW”.
więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 grudnia 2021r.

2021-12-28 12:55:22 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Badrzychowice więcej»

Zawiadomienie Starosty Buskiego z dnia 20 grudnia 2021 r.

2021-12-28 09:47:57 Aktualności

Zawiadamiam, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych du udziału we wspólnocie gruntowej wsi Nowy Korczyn o łącznej powierzchni 18,2948 ha, położonych w miejscowości Nowy Korczyn. więcej»

Zawiadomienie Starosty Buskiego z dnia 20 grudnia 2021 r.

2021-12-27 10:20:46 Aktualności

Zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie 0019 Sępichów, gm. Nowy Korczyn, poprzez udzielenie zezwolenia na podwieszenie kabla światłowodowego na podbudowie istniejącej linii energetycznej 15 kV nie może zostać zakończone w terminie zakreślonym w piśmie z dnia 29 września 2021 r. więcej»

Zapytanie ofertowe nr ZITŚ.271.Z13.2021

2021-12-10 13:27:55 Aktualności

Dostawa paliw płynnych : benzyny bezołowiowej i oleju napędowego więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 2 grudnia 2021r.

2021-12-02 13:35:37 Aktualności

zawiadamia strony postępowania, że został zgromadzony materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną na działce o nr ewid. 253, 258, 263/1, 265, 267, 269/1 obręb 18 Rzegocin, 1 obręb Górnowola, Gmina Nowy Korczyn, województwo świętokrzyskie. O mocy nominalnej do 100 MW”. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 23 listopada 2021r.

2021-11-24 13:47:20 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu robót budowlanych związanych z realizacją zagospodarowania terenu pod funkcję rekreacyjno-sportową wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Parchocin. więcej»