Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

2020-07-21 11:11:23 Aktualności

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zawiadamia o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 20 lipca 2020r.

2020-07-20 13:20:25 Aktualności

zawiadamiam że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Gazociągu Rozdzielczego Średniego Ciśnienia w miejscowości Strożyska, gm. Nowy Korczyn.
więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 13 lipca 2020r.

2020-07-17 11:45:59 Aktualności

podaje się do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce – Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Budowa Gazociągu Rozdzielczego Średniego Ciśnienia w miejscowości Nowy Korczyn, gm. Nowy Korczyn więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 13 lipca 2020r.

2020-07-17 11:04:45 Aktualności

podaje się do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce – Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn wydał decyzję umarzającą postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Budowa Gazociągu Rozdzielczego Średniego Ciśnienia w miejscowości Brzostków, gm. Nowy Korczyn więcej»

Zawiadomienie Starosty Buskiego

2020-07-15 14:40:30 Aktualności

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej obrębu Nowy Korczyn, oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów. więcej»

Zarządzenie Nr 28/2020

2020-07-08 14:15:29 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w m. Łęka przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu więcej»

Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania

2020-07-08 14:07:24 Aktualności

Starosta Buski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Nowy Korczyn poprzez udzielenie inwestorowi zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego. więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

2020-06-17 11:50:33 Aktualności

Dyrektor zarządu zlewni w kielcach zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne na rzecz Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w związku z planowaną inwestycją - Budowa obwodnicy miasta Nowy Korczyn więcej»

Obwieszczenie

2020-06-17 11:42:45 Aktualności

Dyrektor zarządu zlewni w kielcach zawiadamia, że został już zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji w sprawie udzielenia na rzecz Województwa świętokrzyskiego pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w związku z planowaną inwestycją - Budowa obwodnicy miasta Nowy Korczyn więcej»

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

2020-06-17 11:29:14 Aktualności

STAROSTA BUSKI
zawiadamia,

że na wniosek Pana Marcina Lizaka – pełnomocnika PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 01 miasta Nowy Korczyn, gmina Nowy Korczyn, obejmującej działkę nr 1523 o powierzchni 0,18 ha, posiadającą nieuregulowany stan prawny, poprzez udzielenie zezwolenia PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa oraz ustanowienie pasa strefy kontrolowanej gazociągu o szerokości 1,0 m (po 0,5 m od osi gazociągu). więcej»