ZAPROSZENIE do złożenia oferty na wykonanie prac: Remont drogi gminnej

2009-08-21 23:29:26 Aktualności

ZAPROSZENIE
do złożenia oferty na wykonanie prac: Remont drogi gminnej nr 002409T Pawłów – Podlesie – Kawęczyn od km 0+740 do km 1+240 o długości 500 m. oraz wartości poniżej 14000 Euro
Gmina Nowy Korczyn Ul. Krakowska 1 28 – 136 Nowy Korczyn ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na: Remont drogi gminnej nr 002409T Pawłów – Podlesie – Kawęczyn. więcej»

Z a w i a d o m i e n i e Znak:GKB-7331-CP/1//09

2009-08-14 14:42:08 Aktualności

Nowym Korczynie zawiadamia, ze zostały zgromadzone dokumenty do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej „PLUS więcej»

ZAPROSZENIE do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych w Punkcie Informacji Turystycznej w Nowym Korczynie

2009-08-13 08:29:45 Aktualności

ZAPROSZENIE
do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych w Punkcie Informacji Turystycznej w Nowym Korczynie
o wartości poniżej 14000 Euro

Gmina Nowy Korczyn Ul. Krakowska 1 28 – 136 Nowy Korczyn ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na: wykonanie prac remontowych w Punkcie Informacji Turystycznej w Nowym Korczynie o wartości poniżej 14000 Euro
więcej»

ZARZĄDZENIE Nr 39 / 2009

2009-08-07 08:38:53 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Brzostkowie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. więcej»

OBWIESZCZENIE - Znak:GKB-7331-CP-2/09

2009-07-27 14:33:10 Aktualności


Działając w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.- z póź. zm.) podaje się do publicznej wiadomości ,że po rozpatrzeniu wniosku gminy Nowy Korczyn- Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją znak: GKB-7331-CP-2/09 z dnia 2009-07-24 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie kompleksu stadionowego, więcej»

ZARZĄDZENIE Nr 34 / 2009

2009-07-21 12:46:32 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Piasku Wielkim i Ostrowcach przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-07-15 09:09:35 Aktualności

zawiadamiam: że na wniosek Związku Międzygminnego „ NIDA 2000” zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „budowa wodociągu tranzytowego na odcinku Nowy Korczyn- Solec Zdrój dla odcinka znajdującego się na terenie gminy Nowy Korczyn usytuowanego na działkach nr ewid. : więcej»

OBWIESZCZENIE - Znak:GKB-7639/ 1/09

2009-07-08 20:05:54 Aktualności

informuje, że w dniu 02.07.2009r.została wydana decyzja Nr GKB-7639/1/09 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „budowie wodociągu tranzytowego na odcinku Nowy Korczyn – Solec Zdrój na działkach : więcej»

OBWIESZCZENIE - Znak:GKB-7331-CP/2/2009

2009-07-03 21:51:36 Aktualności

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Korczyn

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego
więcej»

POSTANOWIENIE Znak:GKB-7639/4/09

2009-06-10 22:43:31 Aktualności

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) oraz § 3 ust.1 pkt 56) Rozporządzenia Rady Ministrów Ministrów dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz.2573, z późn. zm.) w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z siedzibą w Starym Korczynie

postanawiam

odstąpić od nałożenia na inwestora –Związek Międzygminny „NIDA 2000” z siedzibą w Starym Korczynie– obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:budowie wodociągu tranzytowego na odcinku Nowy Korczyn – Solec Zdrój na działkach o nr ew:
więcej»