Zawiadomienie o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych

2021-11-19 14:22:37 Aktualności

zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 19.11.2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy w Nowym Korczynie wydał decyzję o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW zlokalizowanej w miejscowości Strożyska, gmina Nowy Korczyn, powiat Busko-Zdrój, województwo świętokrzyskie, na działce o nr ewid. 219/2 obręb 0021 Strożyska”.
więcej»

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

2021-11-15 14:36:02 Aktualności

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowy Korczyn na okres 3 lat. więcej»

Zarządzenie nr 60/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 8 listopada 2021 roku

2021-11-09 08:56:46 Aktualności

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. więcej»

Zarządzenie nr 59/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 8 listopada 2021 roku

2021-11-09 08:36:59 Aktualności

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 22 października 2021r.

2021-10-22 21:26:49 Aktualności

zawiadamiam strony postępowania, że został zebrany materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW zlokalizowanej w miejscowości Strożyska, gmina Nowy Korczyn, powiat Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie”.
więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

2021-10-12 14:09:26 Aktualności

Zawiadamiam, że decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój orzeczono o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Rolniczym wykorzystaniu odpadów na części działki nr ew. 293 obręb Gadawa, gmina Busko-Zdrój. więcej»

Ogłoszenie o przetargu

2021-10-12 13:59:04 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. więcej»

Zawiadomienie Starosty Buskiego

2021-10-12 13:54:25 Aktualności

Zawiadamiam że, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie 0019 Sępichów poprzez udzielenie zezwolenia na podwieszenie kabla światłowodowego na podbudowie istniejącej linii energetycznej 15kV relacji GPZ Wełecz-RS Korczyn, nie może zostać zakończone w terminie zakreślonym w piśmie z dnia 29 czerwca 2021 r.
więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 4 października 2021r.

2021-10-08 22:42:50 Aktualności

podaje się do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku VIASAT POLSKA LLC Sp. z o.o – Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn decyzją z dnia 04.10.2021r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego realizującego funkcję szerokopasmowego dostępu do usług sieci internetowej w oparciu o radioliniowe anteny satelitarne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 152/2 w miejscowości Ucisków, gmina Nowy Korczyn. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 4 października 2021r.

2021-10-07 07:12:29 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn decyzją z dnia 04.10.2021r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku Biblioteki Centrum Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna i urządzeniami budowlanymi na działce o nr ewid. 1208/2 położonej przy ul. Tarnowskiej 5 w miejscowości Nowy Korczyn. więcej»