Zarządzenie Wójta Gminy Nowy Korczyn Nr 54/2016

2016-11-08 14:27:48 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 7 listopada 2016r.

2016-11-07 12:54:20 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. więcej»

Decyzja Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 24.10.2016 r.

2016-11-07 12:19:19 Aktualności

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górnowola wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Grotnikach Dużych gmina Nowy Korczyn" więcej»

Zapytanie ofertowe

2016-10-28 14:13:58 Aktualności

Dowóz dziecka niepełnosprawnego w wieku szkolnym zamieszkałego na terenie Gminy Nowy Korczyn do Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. J. Korczaka 13, 28-100 Busko-Zdrój w roku szkolnym 2016/2017 więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 24.10.2016 r.

2016-10-25 10:38:50 Aktualności

Zawiadamiam że dnia 24.10.2016 r. została wydana decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górnowola wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Grotnikach Dużych gmina Nowy Korczyn".
więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 17.10.2016 r.

2016-10-18 11:05:10 Aktualności

Dnia 17.10.2016 r. została wydana decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa gazociągu o średnicy DN700 MOP 8,4 MPa na odcinku od punktu Pz7-I do Węzła Zborów". więcej»

Ogłoszenie o zamówieniu

2016-10-17 14:24:16 Aktualności

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.).
Przedmiot zamówienia: Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu „Dobry Zawód – Lepsze Życie” więcej»

Decyzja Starosty Buskiego z dnia 11.10.2016 r.

2016-10-17 13:19:00 Aktualności

Uznać działki gruntu położone w miejscowości Grotniki Małe gm. Nowy Korczyn oznaczone w ewidencji gruntów numerami 275, 276, 280, 284/1, 285, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222 o łącznej powierzchni 4,15 ha za mienie gminne więcej»

Zapytanie ofertowe

2016-10-06 14:20:30 Aktualności

Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca opracowania Studium Wykonalności dla projektu polegającego na modernizacji infrastruktury szkolnej w Gminie Nowy Korczyn więcej»

Ogłoszenie o przetargu

2016-10-03 07:40:54 Aktualności

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2015.1774 ze zm.), oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 ze zm.), Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Nieruchomość rolna położona w miejscowości Piasek Wielki.
więcej»