Zapytanie ofertowe – na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

2021-05-11 09:25:01 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy w Nowym Korczynie – w związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie rozgraniczenia nieruchomości.
więcej»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

2021-05-07 13:37:52 Aktualności

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zawiadamia o możliwości ponownego zapoznania się z dokumentacją projektów zmian zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 leżących na terenie województwa świętokrzyskiego: Ostoja Nidziańska więcej»

Informacja Starosty Buskiego

2021-05-07 09:27:40 Aktualności

Informuję, że w terminie od dnia 26.05.2021 r. do 16.06.2021 r. zostaną wyłożone projekty operatów opisowo - kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmujące obręby ewidencyjne Nowy Korczyn oraz Podzamcze do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

2021-04-30 13:50:41 Aktualności

Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach PGW Wody Polskie informuje, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, polegającą na budowie przepustu o średnicy 50 cm i długości 9 m w m. Nowy Korczyn więcej»

Obwieszczenie

2021-04-30 10:55:25 Aktualności

zawiadamiam, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Rolniczym wykorzystaniu odpadów na części działki nr ew. 293 obręb Gadawa więcej»

Rozporządzenie nr 5/2021 Wojewody Świętokrzyskiego

2021-04-30 10:36:52 Aktualności

w sprawie wprowadzenia zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków na terenie województwa świętokrzyskiego więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

2021-04-30 10:31:21 Aktualności

Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach PGW Wody Polskie informuje, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, polegającą na budowie przepustu o średnicy 50 cm i dł 9 m w miejscowości Nowy Korczyn. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 kwietnia 2021r.

2021-04-29 14:08:08 Aktualności

Zawiadamiam strony postępowania, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Punkt skupu złomu w miejscowości Nowy Korczyn
więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 kwietnia 2021r.

2021-04-29 14:02:34 Aktualności

O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Wydobywaniu piasku z rzeki Wisły w miejscowości Nowy Korczyn
więcej»

Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacja)

2021-04-23 18:12:42 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ogłasza ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż zabudowy śmieciarki i sprzedaż zbiornika z tworzywa sztucznego
więcej»