Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu na realizację zadań publicznych w 2016 roku

2016-04-08 18:19:29 Aktualności

ZOKR.420.2.2016. Nowy Korczyn dnia 08.04.2016r.
Wójt Gminy Nowy Korczyn informuje o rozstrzygnieciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku poz 1118 ze zm)
na terenie Gminy Nowy Korczyn w zakresie:

“Profilaktyka i zwalczanie problemu alkoholizmu”.
- ”Organizowanie i rozwój kultury fizycznej wsród dzieci i młodzieży szkolnej w ramach zajęć pozalekcyjnych”
- wysokość środków – 7000zł
więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE

2016-04-04 21:22:39 Aktualności

Znak:ZITŚ.271.Z3.2016 Nowy Korczyn, 04.04.2016r.

Gmina Nowy Korczyn: z siedzibą: ul. Krakowska 1 , 28-136 Nowy Korczyn zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji wraz z analizą ekonomiczno-finansową dla projektu polegającego na doposażeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Gmina Nowy Korczyn zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu w ramach działania 4.1 Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
więcej»

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2016 ROKU

2016-03-24 14:29:29 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz 1118 ze zm. ) na terenie Gminy Nowy Korczyn w zakresie : Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Nowy Korczyn w roku 2016 - zadanie " Organizacja działań mających na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych ". więcej»

Obwieszczenie

2016-03-11 16:08:52 Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn – Borusowa w ramach zadania: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budowa przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" więcej»

Stawki cen i opłat za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki

2016-03-07 20:15:53 Aktualności

Stawki cen i opłat (kwota netto) obowiązujące od 1 kwietnia 2016r. do 31 marca 2017r. na terenie Gminy Nowy Korczyn za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki przez Gminę Nowy Korczyn: więcej»

Ogłoszenie o konkursie

2016-03-07 12:44:37 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2016 roku zadania publicznego zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
więcej»

Decyzja Starosty Buskiego z dnia 01.03.2016r.

2016-03-04 20:26:36 Aktualności

Decyzja GKN.6810.4.1.2016 z dnia 01.03.2016r. więcej»

Informacja o wynikach naboru

2016-03-04 19:16:12 Ogłoszenia o naborze

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy:

Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego więcej»

Ogłoszenie o konkursie ofert

2016-03-02 12:58:08 Aktualności

na powierzenie wykonywania realizacji zadania publicznego
w zakresie:
UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
W GMINIE NOWY KORCZYN W ROKU 2016
więcej»

Obwieszczenie

2016-02-25 20:22:48 Aktualności

o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki w decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego więcej»