Informacja Starosty buskiego

2018-10-08 10:01:18 Aktualności

W związku z uprawomocnieniem się decyzji Starosty Buskiego, w celu ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Parchocin o łącznej pow, 44,76 ha wyznaczam do dnia 5 października 2019 r. termin składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału w tej wspólnocie. więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

2018-09-25 10:21:22 Aktualności

Zostało wszczęte postanowienie administracyjne w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: prowadzenie przez wody powierzchniowe rzeki Wisły oraz jej wały obiektu mostowego, przebudowę wałów przeciwpowodziowych, wykonanie rowów wraz z przepustami, wykonanie wylotów kanalizacji przeciwdeszczowej, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia do w/w rowów. więcej»

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2018-09-25 10:08:05 Aktualności

Podaje się do publicznej wiadomości że w dniu 13.09.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Piasek Wielki - Zagajów - Chinków - Strażnik - Solec Zdrój realizowanego przez Powiat Buski. więcej»

Zawiadomienie-Obwieszczenie

2018-09-18 22:56:01 Aktualności

O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w obrębie 0022 Ucisków, gm. Nowy Korczyn więcej»

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu

2018-09-18 22:38:12 Aktualności

Sprzedaż drewna na pniu w miejscowości Nowy Korczyn, obręb ewidencyjny Nowy Korczyn, na działce nr 1707 (drzewa oznaczone kolorem niebieskim). więcej»

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu

2018-09-18 22:36:17 Aktualności

Sprzedaż drewna na pniu w miejscowości Nowy Korczyn, obręb ewidencyjny Nowy Korczyn, na działce nr 1707 (drzewa oznaczone kolorem pomarańczowym). więcej»

Zapytanie - sondaż rynku

2018-09-11 21:10:45 Aktualności

Zaprojektowanie oraz wykonanie 3 szt. jednostronnych tablic wolnostojących o treści zgodnej z Księgą identyfikacji wizualnej z uwzględnieniem logotypów graficznych dostępnych na stronie internetowej RPO WŚ. więcej»

Decyzja Starosty buskiego z dnia 28.08.2018 r.

2018-09-03 10:48:34 Aktualności

Starosta buski na wnioski złożone do dnia 31 grudnia 2016 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia uprawnionych, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Parchocin. więcej»

Zapytanie ofertowe

2018-08-28 23:30:27 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup 20 szt. piłek nożnych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego na potrzeby realizacji projektu pn. „Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 23 sierpnia 2018r.

2018-08-24 09:25:58 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia w miejscowości Nowy Korczyn na działkach o numerach ewidencyjnych: 224 oraz 432.
więcej»