Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 24 marca 2020 r.

2020-03-24 12:59:57 Aktualności

o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Piasek Wielki - Rzegocin - Górnowola - Pawłów". więcej»

Ogłoszenie o przetargu

2020-03-17 13:51:59 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego więcej»

Obwieszczenie

2020-03-17 13:46:31 Aktualności

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 162 położonej w Parchocinie, posiadającej nieuregulowany stan prawny więcej»

Obwieszczenie

2020-03-17 13:39:46 Aktualności

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 195 położonej w Parchocinie, posiadającej nieuregulowany stan prawny
więcej»

Ogłoszenie

2020-03-12 13:17:22 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn uprzejmie informuje mieszkańców, że każdy zainteresowany może zgłaszać uwagi do korytarzy nowych linii kolejowych planowanych w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Uwagi proszę składać na piśmie do Urzędu Miasta i Gminy Nowy Korczyn pok. Nr 7 ( sekretariat ) lub e-mail gmina@nowykorczyn.pl
więcej»

Obwieszczenie i zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

2020-03-09 14:44:56 Aktualności

Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, polegające na odprowadzaniu do wód lub urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia układu drogowego, w związku z planowaną inwestycją "Budowa obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn" więcej»

Obwieszczenie

2020-03-09 14:35:33 Aktualności

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło w całości decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji pod nazwą budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Uciskowie. więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2020-02-24 14:01:59 Aktualności

Na podstawie art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn podaje do publicznej wiadomości treść oferty Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pozyskiwania artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Nowy Korczyn. więcej»

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

2020-02-20 13:41:02 Aktualności

na realizację zadania publicznego w 2020 roku więcej»

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

2020-02-20 13:38:40 Aktualności

na realizację zadania publicznego w 2020 roku więcej»